נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון מדד מחירי הדירות בישראל
הערכת שווי לפי שינויי במדד הדירות - שמאות מקרקעין
 
תחשיב עבור
כתובת הדירה
 
יום תחילת תקופה
 
יום סוף תקופה
 
הסכום לשיערוך
 
הערכת שווי דירת מגורים לפי מדד מחירי הדירות בישראל - מחשבון עזר עבור שמאים

מחשבון מדד מחירי הדירות בישראל יכול לשמש ככלי עזר לשמאים ולציבור עורכי הדין בבואם לקבוע שווי מכירה בעסקאות המבוצעות ללא תמורה. כגון: עסקה שבה דירה מוענקת במתנה בין קרובים, אב לבן וכדומה. או בקביעה שווי דירה ריאלי באזור בו יש מידע על עסקאות מכר משנים קודמות אך לא בתקופת ביצוע עסקת המכר.

מדד מחירי הדירות - החל בינואר 1999 מדד זה משמש כאינדיקטור לשינויים במחירי דירות ואינו חלק ממסגרת מדד המחירים לצרכן. בסיס מדד מחירי הדירות בישראל הוא ממוצע שנת 1993 שנקבע ל 100 נקודות מדד.

מועד פרסום מדד מחירי הדירות - ב - 15 לכל חודש. המדד הידוע הינו עבור חודשיים שקדמו לו. למשל מדד מחירי הדירות שפורסם ב 15/10/2000 הינו עבור התקופה יולי 2000 ואוגוסט 2000.

מקור הנתונים - מדד מחירי דירות מחושב על סמך נתוני הכרמ"ן (כרטסת מחירי נדל"ן). המידע על רכישת דירות נאסף באופן שוטף במשרדי מס שבח ברחבי הארץ באמצעות מערכת הכרמ"ן. הקובץ הארצי מופק על-ידי שע"מ (שירות עיבודים ממוחשבים – יחידת מחשב של משרד האוצר הנותנת שירותי מחשוב לרשות המיסים, למנהל הכנסות המדינה וללקוחות חוץ שעימם נמנים גופים ממשלתיים כגון הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וכן גופים פרטיים כגון רואי חשבון ויועצי מס). קובץ זה כולל מידע על עסקאות של דירות חדשות ושל דירות שהבעלות עליהן הוחלפה. המדד אינו כולל דירות אשר נבנו בבנייה עצמית, עסקאות שנעשו באמצעות קבוצות רכישה, עסקאות מחברות ציבוריות ודירות ללא שווי שוק.

בשונה ממדדי מחירים אחרים המתפרסמים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נתוני הבסיס לחישוב המדד אינם נאספים על ידי עובדי הלשכה אלא מתבססים על דווחי המוכרים לרשות המסים. מסיבה זו, המדד המפורסם לגבי התקופה האחרונה ולפעמים גם לתקופה הקודמת לה, הם ארעיים והם צפויים להשתנות לאחר קבלת מלוא בנתונים שדווחו לרשויות המס. נתונים אלה מדווחים על ידי המוכרים על פי החוק בטווח של 50 ימים ממועד החוזה.

מחשבונים רלבנטיים נוספים טבלאות אינפלציה בישראל

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.