נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון גירושין - מזונות ילדים - חישוב אומדן דמי מזונות - מפורט
כולל אפשרות חישוב דמי מזונות מופחתים בשל משמורת משותפת
באם האב או האם עצמאים יש להקליד את סך הכנסה שנתית החייבת במס חלקי 12. שכיר - לשכר החודשי יש להוסיף גם הכנסות שוטפות החייבות במס ושאינן מיגיעה אישית כשכר חודשי משוערך ברוטו לפני מס.
משכורת האב משוערכת ברוטו למזונות
סה"כ נקודות זיכוי לאב
משכורת האם משוערכת ברוטו למזונות
סה"כ נקודות זיכוי לאם
 
מס ילדים במשמורת האם - לכל קבוצת גיל השיערוך יהיה יחסי ושונה על פי הפסיקה
מספר ילדים עד גיל 15
מספר ילדים בין גיל 15 ל 18
מספר ילדים בין גיל 18 ל 21
 
משמורת משותפת
האם משמורת משותפת
במשמורת משותפת על בני הזוג להתגורר במרחק עד 5 דקות נסיעה זה מזה באותה רשות מקומית ושיוך בית ספרי של הילדים. כמו כן הסדר המשמורת יתחלק באופן שווה בין ההורים כך שלכל הורה יהיו זמני הורות שווים.
 
יש להקליד הוצאות מדור חודשיות מלאות - המחשבון ישערך אוטומטית את דמי המדור עבור הילדים
הוצאות שכ"ד / משכנתא
הוצאות ארנונה
הוצאות מים וביוב
הוצאות חשמל
הוצאות טלפון
הוצאות טלויזיה/כבלים
הוצאות אינטרנט
גז
רכישות / מכשירים / כלים / ריהוט וציוד לבית
מנקה/ חומרי ניקוי / כלי ניקוי
ועד בית
 
הוצאות חודשיות נוספות לצורך שיערוך סכום תשלום דמי מזונות
הוצאות חינוך (כולל מעון/צהרון) תרבות ובידור
חוגים והעשרה
ביגוד הלבשה והנעלה
מספרה / קוסמטיקה והגיינה
בריאות
תחבורה - הוצאות נסיעות
מגולמים אוטומטית במערכת חישוב
דמי מזונות לפי יחס הכנסה
מספר הילדים וגילם
הוצאות מזון, מוצרים , שרותים וצרכים בסיסים
 
דברי הסבר: אומדן דמי מזונות חודשי מפורט

המחשבון עודכן לשנת  2023 - מבחינת חישוב הנטו בחישוב מס הכנסה.

מתי תחול הפחתה מהותית בדמי המזונות - במשמורת משותפת?
משמורת על הילדים מחצית מהזמן, קרי 7 ימים מתוך שבועיים, תפחית באופן מהותי את דמי המזונות. לפי המודל הישן משמורת על הילדים מחצית מהזמן, קרי 7 ימים מתוך שבועיים, הפחיתה בעבר את האחוז המקובל לפי דיני משמורת משותפת (25%). החל משנת 2015 נקבע כי משמורת משותפת שווה חצי מזונות. כלומר, אחוז ההפחתה הן של דמי המזונות ודמי המדור מהחישוב השמרני עומדים על 50%, כך נקבע בהרכב של שלוש שופטות, ורדה מרוז, מיכל נד"ב ומיכל ברנט, בבית משפט מחוזי לוד פסק הדין של המחוזי מהווה החלטה מנחה ומחייבת את בתי המשפט למשפחה (עמ"ש 25027-02-14).

מהם המבחנים למשמורת משותפת ?
המבחנים למשמורת משותפת או התנאים המרכזיים לכינון הסדר משמורת פיזית משותפת רוכזו על ידי כבוד השופט אסף זגורי בתמ"ש (טב') 12148-08-10 ס.ג. נ' ע.ג. ( 28/04/2011 )
א. מסוגלות הורית טובה דומה או שווה של שני ההורים ;
ב. רמה גבוהה של שיתוף פעולה בין ההורים וטיב התקשורת ביניהם;
ג. רצון הילד;
ד. מעורבות רבה של שני ההורים בחיי הילדים ;
ה. קיומו של קשר טוב ותקין בין שני ההורים לבין כל אחד מהילדים;
ו. מגורי ההורים בסמיכות זה לזו, ותפיסת הילדים את שני הבתים כבתים מרכזיים בחייהם.

ככל שייקבע, כי מתמלאים כל התנאים לקיומה של "משמורת פיזית משותפת", כי אז תגבר הסבירות שעתירה למשמורת משותפת תתקבל.

תוצאות החישוב מבוססות על אומדן ממדגם של פסקי דין שונים - על סמך הדין העברי עבור בני זוג יהודים אשר ניהלו משק בית משותף לפני הגירושין. לעניין שיערוך דמי המדור - נהוג בפסיקה יחס מיוחד בין הוצאות המדור לבין מספר הילדים במשמורת האם. המחשבון מתחשב בגילום שכר נטו וייחוס לדמי המזונות. החיוב המשפטי במזונות הילדים החל על האב - שונה בגילאים שונים - על פי הדין, מוטלת חובה על האב במזונות ילדיו הקטינים מתחת לגיל 18. חובתו של האב כלפי ילדיו קודמת לזכותו לקיים את עצמו וצרכי מחייתו לילדים מתחת לגיל 15, מוטלת חובה אבסולוטית על האב לדאוג למילוי כל צרכיהם החיונים ההכרחיים ולא לפי עושרו. לילדים מעל גיל 15 חובת האב לממן את צרכי הילדים לפי דין צדקה - במצב דנן, אלגוריתם חישוב דמי המזונות וחישוב דמי מדור ישוערך באופן שבו החבות במזונות הילדים תתחלק בין האב לבין האם לפי יחס ההכנסות, מגיל 18 החיוב החל על האב נובע מכוח הלכה פסוקה.
ביום 2.10.05 (בע"מ 2433/04) ניתנה בבית המשפט העליון החלטה חשובה ע"י כבוד השופטת איילה פרוקצ'ה אשר קבעה כי כאשר נקבע סכום מזונות יש לקחת בחשבון גם את יכולתה הכלכלית של האם אשר משליכה על היקף צרכיו של הילד ועל היקף המזונות שעל האב לשלם בית המשפט העליון ציין כי פסיקת מזונות על דרך איזון כולל של הכנסת המשפחה מכל המקורות אינו סותר את הדין האישי ומתיישב עם תפיסת החוק לתיקון דיני משפחה (מזונות) תשי"ט - 1959.
הפסיקה הבהירה כי סעיף 40ב2 לפקודה חל גם על תשלום מזונות לילדים קטינים - לפיכן תינתן נקודת זכות נוספת. לילדים בגירים (גיל 18 וצבא) ינתנו שתי נקודות זיכוי מכוח סעיף 45 לפקודה ובתנאי שהמזונות משולמים מכוח חוק המזונות וסעיף 40ב2 לא חל עליהם. עד פס"ד זה תחולת החוק לא הייתה ברורה שכן, מס הכנסה התיר שתי נקודות זיכוי רק למשלם מזונות עבור קרוב משותק, עיוור, מרותק למיטה לצמיתות , או תלוי בלתי שפוי. פס"ד זה לימד כי את הסכמי המזונות יש לאשר בבית המשפט גם מכוח חוק המזונות וזאת כדי להנות משתי נקודות זיכוי עבור הבגיר הנזקק - למשל היותו בשירות חובה בצבא וחוסר יכולתו לדאוג לכלכלתו באופן עצמאי ע"א 2704/99 ע"א2875/00 משה מילשטיין נ פ"ש ת"א 1 - יוסי אברהם נ פ"ש ת"א 3 בפני הרכב מצא-שרטסברג-טירקל ביום 30/7/03, בכדי לקבל הטבת מס זאת יש להקפיד בניסוח המשפטי בעריכת הסכם הגירושין - ראו דוגמאות הסכמי גירושין. כמו כן, במצבים מסויימים למתגרשים קיימות הטבות מס מהותיות הקשורות במיסוי מקרקעין.
חשוב לזכור! פסק דין למזונות לעולם אינו סופי, ותמיד קיימת אפשרות לבחון אותו מחדש וזאת באם אירע שינוי נסיבות מהותי. לעניין חלוקת נכסי קופות גמל הוניות, קרנות השתלמות, פנסיות - תקציבית או צוברת, זכויות כספי פיצויים ראה מחשבון איזון משאבים אקטוארי

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.