נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון השוואה בין שלושה מדדים
מדד מחירי הדירות - מדד תשומות הבניה - מדד המחירים לצרכן
 
יום תחילת תקופה
 
יום סוף תקופה
 
הסכום לשיערוך
 
מחשבון השוואה בין שלושה מדדים: מדד מחירי הדירות , מדד תשומות בניה, מדד המחירים לצרכן


מחשבון זה יכול לשמש ככלי עזר לשמאים ולציבור עורכי הדין בבואם לקבוע שווי מכירה בעסקאות המבוצעות ללא תמורה. כגון: עסקה שבה דירה מוענקת במתנה בין קרובים, אב לבן וכדומה. או בקביעה שווי דירה ריאלי באזור בו יש מידע על עסקאות מכר משנים קודמות אך לא בתקופת ביצוע עסקת המכר.
בתוצאות החישוב - המחשבון מציג את המדדים הרלוונטים הידועים וכן טבלה מפורטת הכוללת: שווי הקרן, אחוז השינוי, סכום ההצמדה, וסכום מתואם לכל אחד משלושת המדדים בנפרד. הצגת המדדים זה לצד זה בטבלה אחת, הינה כלי חשוב גם עבור כלכלנים העוסקים בתחום תמחור נדל"ן. תחילת מועד ההשוואה בין המדדים הינה משנת 1995 ואילך. באם אחוז השינוי בכל אחד מהמדדים הינו מדד חיובי - הוא יסומן בצבע ירוק, באם שלילי יסומן בצבע אדום.

מדד מחירי הדירות - החל מינואר 1999 מדד זה משמש כאינדיקטור לשינויים במחירי דירות ואינו חלק ממסגרת מדד המחירים לצרכן. בסיס מדד מחירי הדירות בישראל הוא ממוצע שנת 1993 שנקבע ל 100 נקודות מדד.

מועד פרסום מדד מחירי הדירות - ב - 15 לכל חודש. המדד הידוע הינו עבור חודשיים שקדמו לו. למשל מדד מחירי הדירות שפורסם ב 15/10/2000 הינו עבור התקופה יולי 2000 ואוגוסט 2000.

מקור הנתונים למדד מחירי הדירות - מדד מחירי דירות מחושב על סמך נתוני הכרמ"ן (כרטסת מחירי נדל"ן). המידע על רכישת דירות נאסף באופן שוטף במשרדי מס שבח ברחבי הארץ באמצעות מערכת הכרמ"ן. הקובץ הארצי מופק על-ידי שע"מ (שירות עיבודים ממוחשבים – יחידת מחשב של משרד האוצר הנותנת שירותי מחשוב לרשות המיסים, למנהל הכנסות המדינה וללקוחות חוץ שעימם נמנים גופים ממשלתיים כגון הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וכן גופים פרטיים כגון רואי חשבון ויועצי מס). קובץ זה כולל מידע על עסקאות של דירות חדשות ושל דירות שהבעלות עליהן הוחלפה. המדד אינו כולל דירות אשר נבנו בבנייה עצמית, עסקאות שנעשו באמצעות קבוצות רכישה, עסקאות מחברות ציבוריות ודירות ללא שווי שוק.


הגדרת מדד תשומות הבנייה -המדד מודד את השינויים החלים במשך הזמן בהוצאה הדרושה לקניית "סל" קבוע של חומרים, מוצרים ושירותים המשמשים לבניית בתי מגורים והמייצג את הרכב הוצאות הבנייה של קבלנים וקבלני משנה.
השינויים ברמת המחירים של הסעיפים השונים במדד, נאמדים על ידי השינוי במחירי המדגם של חומרים ושירותים שונים, הנמכרים לאוכלוסיית הקבלנים הראשיים וקבלני המשנה בענף. המחירים מתקבלים ממדגם של ספקים וסיטונאים, יבואנים ומפעלים שונים.

מחשבונים רלבנטיים נוספים טבלאות אינפלציה בישראל

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.