נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון ארנונה - חישוב החזר תשלומי יתר
 
תאריך תחילת תקופה
 
תאריך סוף תקופה
 
תשלום ארנונה בפועל
מ"ר תעריף שנתי סוג סיווג
תעריף א
 
מה שהיה צריך לשלם בפועל
מ"ר תעריף שנתי סוג סיווג
תעריף ב
 
 
הערות מחשבון ארנונה - חישוב החזר תשלומי יתר

חוייבתם בתשלום ארנונה יותר ממה שאתם אמורים לשלם ? בשל מדידה לא נכונה ? או סיווג לא נכון מחשבון זה יראה לכם כמה כסף אתם אמורים לקבל בחזרה - להחזרת הכספים שנגבו ביתר חישוב נעשה לפי - חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם 1980.

החזר תשלומי יתר (תיקון התשמ"ד) - סעיף 6 לחוק: שילם אדם תשלום חובה שלא חב בו ביתר על הסכום שהוא חב בו (להלן - תשלום יתר) ולא הוחזר תשלום היתר תוך 30 הימים מיום שילומו, תחזירנו הרשות המקומית בתוספת הפרשים לפי שיעור העליה של המדד מן המדד שפורסם סמוך לפני יום שילומו של תשלום היתר עד המדד שפורסם סמוך לפני היום הקובע שלפני יום החזרתו; לא הוחזר תשלום היתר תוך 30 ימים מיום שהאדם ששילמו הודיע בכתב לרשות המקומית שהתשלום שנגבה ממנו הינו תשלום יתר, תחזירנו הרשות המקומית בתוספת הפרשים לפי שיעור העליה של המדד כאמור ובתוספת ריבית צמודה בשיעור של 0.5% לחודש מיום שילומו של תשלום היתר עד יום החזרתו תוצאות החישוב מובאות באופן מפורט בטבלה המציגה את התפלגות השיערוך באופן חודשי - ע"ח הצמדה למדד , ע"ח הצמדת ריבית , סה"כ צבירה לכל חודש בנפרד באופן מצטבר - תוך כדי הצגת מדד ידוע , מדד אחרון , תאריך ומספר תשלום. כולל טבלת סיכום המציגה : תאריך התחלה , תאריך סיום , מספר ימי חוב הארנונה , קרן , סה"כ הצמדה , סה"כ ריבית , סה"כ החוב לתשלום.

מעבר ל מחשבון תשלומי פיגורים בגין חוב ארנונה - מחשבון חוב ארנונה

מחשבונים רלבנטיים נוספים טבלאות אינפלציה בישראל

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.