נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון תכנון העתיד הכלכלי - מחשבון תומך החלטה בתכנון ביטוח חיים - ועצמאות כלכלית
כמה ביטוח חיים אני צריך כדי לחיות בכבוד?
תכנון אקטוארי עצמאי של תזרים תשלומים עתידים למקרה פטירה של אחד מבני הזוג
 
דאגה לאלמנה / אלמן - בת זוג / בן זוג הנותר בחיים
הכנסה חודשית
קיימת נוספת
מספר שנים
לשכר עתידי
שכר משכורת
חודשית נטו
תשלום
חודשי רצוי
שנת לידה בן / בת זוג
 
קצבת שארים דאגה לבת / בן הזוג עד הגיעו לגיל
 
דאגה לילדים - יתומים עד הגיעם לגיל עצמאות כלכלית
הכנסה חודשית
ממקור אחר
קצבת שארים
עד גיל
קצבת שארים
מביטוח לאומי
תוספת תשלום
חודשי רצוי לילד
שנת לידה ילד יתום
ילד ראשון
ילד שני
ילד שלישי
ילד רביעי
ילד חמישי
ילד שישי
  דאגה לכל ילד עד הגיעו לגיל
 
תוכנית חסכון - פקדון - פקדונות - חסכונות
יתרות פקדונות וחסכונות
ריבית זכות בנקאית על פקדונות שקליים לשנה
מספר שנים לקיום הפקדון - חיסכון
 
קופת גמל - לגיל פרישה
יתרת קופת הגמל של בן זוג הנותר בחיים - המיועדת לגיל פרישה
הפקדה חודשית בקופת הגמל של בן זוג הנותר בחיים - המיועדת לגיל פרישה
תשואה ממוצעת שנתית על קופת הגמל המיועדת לגיל פרישה
מספר שנים לקיום קופת הגמל של בן הזוג הנותר בחיים המיועדת לגיל פרישה
 
יתרות נוספות למימוש מידי בתמחור שמרני - ללא ריבית ו/או תשואה מיום מקרה המוות
יתרת קופת הגמל של בן זוג הנפטר
יתרת קרן השתלמות של בן הזוג הנפטר
יתרה אחרת

דברי הסבר: מחשבון תומך החלטה לתכנון בטחון משפחתי כלכלי - היה אקטואר של עצמך


תשלום חודשי רצוי (הבטחת הכנסה חודשית מינימלית) - אותו סכום מינימלי שהמבוטח מעוניין לקבל באופן חודשי שוטף במקרה מוות של בן הזוג

שכר משכורת חודשית נטו (משכורת) - גובה המשכורת החודשית של בן הזוג הנותר בחיים בניכוי כל המיסים - ביטוח לאומי , מס בריאות , מס הכנסה , הוצאות רכב , ובניכוי הפרשות סוציאליות עבור קופת גמל פנסיונית , פנסיה וכדומה

מספר שנים לשכר עתידי (שנות עבודה) - מספר שנות עבודה שבן הזוג הנותר בחיים מתכוון לעבוד

הכנסה חודשית קיימת נוספת (הכנסות נוספות) - סך כל ההכנסות החודשיות הצפויות לכל חודש בחודשו
כגון: קצבת שארים , קצבת נכות , הכנסה חודשית מהשכרת נכס , הכנסה חודשית שוטפת מתמלוגים

תוספת תשלום חודשי רצוי לילד (הבטחת הכנסה עתיד הילד) - הסכום אותו המבוטח רוצה להבטיח לצרכי מזונות , לימודים , צרכים מיוחדים וכדומה באופן חודשי שוטף לכל ילד בנפרד

יתרת פקדונות וחסכונות - סך כל כל היתרות בכל תוכניות החסכון של בן הזוג הנותר בחיים שאין בהן צורך לשימוש / מימוש מיידי

יתרת קופת גמל - סך כל כל היתרות בכל קופות הגמל של בן הזוג הנותר בחיים והמייעדות לגיל פרישה

הכנסה חודשית ממקור אחר (לילד) - הכנסה חודשית נוספת לילד - כגון: קצבת נכות חודשית , תמלוגים חודשיים , הכנסה חודשית נוספת מירושה

ילד (יתום) - ילדו של הנפטר (לרבות ילד חורג או מאומץ או נכד שכל פרנסתו היתה על הנפטר), שלא מלאו לו 18 שנים; או לא מלאו לו 20 שנים והוא מסיים את לימודיו במוסד חינוך על יסודי; או לא מלאו לו 22 שנים והוא משרת שירות סדיר בצה"ל, ולא עברו 36 חודשים מיום גיוסו; או (לבת בלבד) - לא מלאו לה 22 שנים והיא משרתת שירות לאומי; או לא מלאו לו 22 שנים והוא משרת בהתנדבות בשירות לאומי במסגרת תוכנית ניסיונית; או לא מלאו לו 20 שנים והוא שוחר במסגרת קדם-צבאית של צה"ל; או לא מלאו לו 21 שנים והוא מתנדב בשנת שירות, ושירותו הסדיר נדחה עקב שירותו בהתנדבות; או לא מלאו לו 22 שנים והוא עתודאי

סכומי קצבאות השאירים - עודכנו בינואר 2014 בש "ח:
לאלמן/ה בגיל 50-40 בלי ילדים 1129
לאלמן/ה בגיל 50 ומעלה בלי ילדים 1,502
לאלמן/ה בגיל 80 ומעלה בלי ילדים 1,587
לאלמן/ה עם ילד אחד 2,206
לאלמן/ה עם שני ילדים 2,910
לכל ילד נוסף 704
לכל ילד נוסף בנסיבות מיוחדות 934


המחשבון כשאר מחשבוני זולו מבוסס על חישוב כלכלי טהור - ללא תלות באף גורם כלכלי או חברה בעלת אינטרסים שונים שעלולים לפגוע באינטרסים שלך. המחשבון פותח מתוך כוונה להביא לידיעתך .את מירב הנתונים הכלכליים בעת קבלת החלטה או שיקול להעדפה מסויימת
שימוש מושכל במחשבון יכול לחסוך סכומי כסף ניכרים ( פרמיות ביטוח ) ותכנון פיננסי טוב יותר בתכנון העתיד
המחשבון הינו לצורכי אומדן בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ פיננסי, אקטוארי

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.