נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון ריבית החשב הכללי לפי חוק ריבית והצמדה - ריבית פיגורים - חישוב מפורט
 
תאריך תחילת תקופה
 
תאריך סוף תקופה
 
הסכום לשיערוך
 
הריבית מחושבת אוטומטית
ותוצג באופן מפורט
ריבית פיגורים חשכ"ל - חשב כללי
 
האם להוסיף ריבית גם ביום התשלום האחרון ?
 
דברי הסבר: ריבית החשב הכללי לפי חוק ריבית והצמדה ריבית פיגורים - חישוב מפורט

באם תאריך סוף תקופה הוא גם יום התשלום - ברירת המחדל היא שלא תתווסף בגינו הריבית, המשמעות הינה שאת הריבית יש לשלם רק עבור ימי האיחור התשלום בפועל. בנתוני הקלט קיימת אפשרות להוספת הריבית גם ביום התשלום האחרון.

אופן חישוב חבות ריבית החשב הכללי על פי הוראת קביעת שיעורי ריבית מספר 3.1.1 שפורסמה ביום 1.8.2008 על ידי החשב הכללי, כאמור בסעיף 4.4.1, כדלהלן: חבות הריבית תחושב על בסיס רבעוני קלנדארי - הריבית המצטברת בתום 3 חודשים תתווסף לקרן, והסכום המצרפי יהווה את הבסיס החדש לחישוב חבות הריבית.

הריבית מחושבת לפי מספר הימים בכל שנה ושנה בפועל (365 , 366)

רמת דיוק הריבית הינה עד 4 ספרות לאחר הנקודה והמצטברת מוצגת לפי 2 ספרות לאחר הנקודה.

יש לשים לב להבדל בין מחשבון זה לבין מחשבון ריבית פיגורים חוק פסיקת ריבית והצמדה בשניהם הריבית נקבעת על פי החשב הכללי , אך במחשבון לפי חוק ריבית והצמדה הריבית נקבעת אחת לרבעון! ואילו במחשבון זה הריבית נקבעת בכל תקופה בה נגיד בנק ישראל משנה את הריבית - וזה שוני מהותי הן בשיעור הריבית והן בתדירות עדכון הריבית ריבית החשב הכללי מתואמת ומתעדכנת במקביל לריבית במשק ומשתנה בהתאמה לכל שינוי של הריבית עליה מודיע בנק ישראל. ההודעה על שינוי ריבית בנק ישראל מתפרסמת בדר"כ אחת לחודש על ידי נגיד הבנק ביום השני האחרון בחודש. ריבית הפיגורים = ריבית פריים + 6.5% שנתית כל הריביות מצטברות ומחושבות ריבית דריבית


מחשבוני ריבית החשב הכללי לפי חוק פסיקת ריבית:
  1. מחשבון ריבית החשב כללי לפי חוק פסיקת ריבית
  2. מחשבון ריבית פיגורים לפי חוק פסיקת ריבית
  3. מחשבון ריבית שקלית לא צמודה לפי חוק פסיקת ריבית
  4. מחשבון ריבית מטבע חוץ לפי פסיקת ריבית

מחשבוני ריבית החשב הכללי נוספים:
  1. מחשבון ריבית החשב כללי
  2. מחשבון ריבית פיגורים החשב כללי
  3. מחשבון ריבית פיגורים למשכנתאות
  4. מחשבון ריבית בגין איחור בהעברת כספים מהמערכת הבנקאית


מחשבונים רלבנטיים נוספים טבלאות אינפלציה בישראל

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.