נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון ריבית החשב הכללי ריבית פיגורים למשכנתאות - חישוב מפורט
 
תאריך תחילת תקופה
 
תאריך סוף תקופה
 
הסכום חוב פיגורים לשיערוך
 
ריבית פיגורים מקסימלית על חוב משכנתא ותוצג באופן מפורט
 
האם להציג חישוב מפורט
 
האם להוסיף ריבית גם ביום התשלום האחרון ?
 
דברי הסבר: ריבית החשב הכללי ריבית פיגורים על חוב משכנתא

באם תאריך סוף תקופה הוא גם יום התשלום - ברירת המחדל היא שלא תתווסף בגינו הריבית, המשמעות הינה שאת הריבית יש לשלם רק עבור ימי האיחור התשלום בפועל. בנתוני הקלט קיימת אפשרות להוספת הריבית גם ביום התשלום האחרון.

אופן חישוב חבות ריבית החשב הכללי על פי הוראת קביעת שיעורי ריבית מספר 3.1.1 שפורסמה ביום 1.8.2008 על ידי החשב הכללי, כאמור בסעיף 4.4.1, כדלהלן: חבות הריבית תחושב על בסיס רבעוני קלנדארי - הריבית המצטברת בתום 3 חודשים תתווסף לקרן, והסכום המצרפי יהווה את הבסיס החדש לחישוב חבות הריבית.

הריבית מחושבת לפי מספר הימים בכל שנה ושנה בפועל (365 , 366)

רמת דיוק הריבית הינה עד 4 ספרות לאחר הנקודה והמצטברת מוצגת לפי 2 ספרות לאחר הנקודה.

ריבית פיגורים למשכנתאות מפורסמת ע"י החשב הכללי מתואמת ומתעדכנת במקביל לריבית במשק ומשתנה בהתאמה. במחשבון זה, כל הריביות מחושבות אוטומטית לפי התקופה המבוקשת באופן מצטבר ומחושבות כריבית דריבית. ריביות אלו הן ריביות מקסימליות אשר לבנק / הגוף המלווה מותר לגבות על פי חוק כריבית פיגורים על משכנתא. לפיכך, על ריביות אלו אין להוסיף הצמדה למדד ואין לגבות שיעור ריבית נוסף! בנק משכנתאות הגובה ריבית פיגורים מעבר לריבית הפיגורים למשכנתאות אשר מפורסמת ע"י החשב הכללי הוא עובר על החוק. מכאן מחשבון זה הינו כלי רב עוצמה לבדיקה דקדקנית ופרטנית של השתלשלות חוב פיגורי תשלום משכנתא אשר נצבר וטרם שולם.


מחשבוני ריבית החשב הכללי לפי חוק פסיקת ריבית:
  1. מחשבון ריבית החשב כללי לפי חוק פסיקת ריבית
  2. מחשבון ריבית פיגורים לפי חוק פסיקת ריבית
  3. מחשבון ריבית שקלית לא צמודה לפי חוק פסיקת ריבית
  4. מחשבון ריבית מטבע חוץ לפי פסיקת ריבית

מחשבוני ריבית החשב הכללי נוספים:
  1. מחשבון ריבית החשב כללי
  2. מחשבון ריבית פיגורים החשב כללי
  3. מחשבון ריבית פיגורים למשכנתאות
  4. מחשבון ריבית בגין איחור בהעברת כספים מהמערכת הבנקאית


מחשבונים רלבנטיים נוספים טבלאות אינפלציה בישראל

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.