נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון ארנונה - חישוב תשלומי פיגורים בגין חוב ארנונה חודשי - דו חודשי ושנתי
מותאם גם לאוכלוסיות הזכאיות לקבלת הנחות על פי קריטריונים של הרשויות המקומיות
 
תאריך תחילת תקופה
 
תאריך סוף תקופה
 
סוג החישוב - חוב ארנונה
 
אחוז הנחה מ"ר תעריף שנתי סוג סיווג
סיווג א
סיווג ב
סיווג ג
סיווג ד
סיווג ה
סיווג ו
סיווג ז
סיווג ח
סיווג ט
סיווג י
 
 
דברי הסבר: חישוב תשלומי פיגורים בגין חוב ארנונה או היטל השבחה

"תשלומי פיגורים" - לפי חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם-1980, הינה ריבית צמודה בשיעור של 0.75% לחודש עד ליום 1/6/2014, החל מיום 2/6/2014 ריבית הפיגורים הינה 0.5% או בשיעור אחר כפי שקבעו שר הפנים ושר האוצר ממועד החיוב בתשלום החובה עד יום שילומו, בהוספה או בהפחתה של הפרשי הצמדה

עדכון הריבית האחרון עודכן בצו הרשויות המקומיות - ריבית הפרשי הצמדה על תשלומי חובה - קביעת ריבית צמודה, התשע"ד 2014. מכח צו זה - צו הרשויות המקומיות משנת 2000 בטל ושיעור הריבית הצמודה שיווסף לתשלום של תשלומי החובה יהיה, על אף האמור בהגדרה "תשלומי פיגורים" שבסעיף 1 לחוק, 0.5% , חצי אחוז. הצו המעודכן לגבי תשלומי פיגורים, תיקן עיוות לא הוגן שהיה קיים במשך שנים ארוכות בחוק. לאחר תיקון הצו - ריבית לזכות או ריבית חובה הפכה להיות שווה בין אם הרשות חייבת לתושב ובין אם התושב חייב לרשות.

סוג חישוב חוב ארנונה - חודשי - דו חודשי - שנתי - במחשבון זה תוכל לשערך קרן חוב ארנונה חודשי או חוב ארנונה דו חודשי או חוב ארנונה שנתי. לשם כך עליך לבחור את סוג החישוב המבוקש טרם ביצוע החישוב לפי מספר חודשי הפיגור. בעת הקלדת נתוני החישוב יש לשים לב שמספר החודשים נופל במסגרת שנת חוב פיגור בתשלום ארנונה ובמסגרת אותו תעריף צו ארנונה של הרשות המקומית. פיגור שנתי ניתן לחשב מתחילת השנה ועד סופה לפי אותו תעריף צו ארנונה.
תוצאות החישוב מובאות באופן מפורט בטבלה המציגה את התפלגות השיערוך באופן חודשי - ע"ח הצמדה למדד , ע"ח הצמדת ריבית , סה"כ צבירה לכל חודש בנפרד באופן מצטבר - תוך כדי הצגת מדד ידוע , מדד אחרון , תאריך ומספר תשלום. כולל טבלת סיכום המציגה תעריף קרן ארנונה חודשית , תעריף קרן ארנונה דו חודשית , תאריך התחלה , תאריך סיום , מספר ימי חוב הארנונה , קרן , סה"כ הצמדה , סה"כ ריבית , סה"כ החוב לתשלום. כמו כן, המערכת מאפשרת לקלוט את שיעורי ההנחות לאוכלוסיות הזכאיות לקבל הנחה בארנונה על נכס עיסקי, כגון: משפחות שכולות, נפגעי פעולות איבה, נכי צה"ל (66% לגבי כל שטח העסק, יש להציג אישור משרד הביטחון, אישור ממס הכנסה בגין פטור ממקדמות לפי סעיף 174 עד 181 לפקודת מס הכנסה לשנה הנוכחית ועמידה בתנאים נוספים) או לפי קריטריונים של הרשות המקומית ולהציג טבלת עזר מפורטת המסכמת לכל סיווג וסיווג ארנונה, תעריף, שיעור הנחה, תעריף לאחר הנחה, תשלום חודשי, תשלום דו חודשי וגובה תשלום ארנונה שנתי.


בקביעת הסדר תשלומים שיעור הריבית יהיה שיעור ריבית החשב הכללי, כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ברשומות - לצורך כך יש לשערך את החוב לפי מחשבון חוק פיסקת ריבית והצמדה ריבית פיגורים
מחשבון - חוק פסיקת ריבית והצמדה - ריבית פיגורים - פס"ד - הוצאה לפועל - ריבית מחושבת אוטומטית לפי נתוני החשב הכללי לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה ריבית פיגורים - הצמדת ריבית והצמדת קרן
מעבר ל מחשבון ארנונה - החזר תשלומי יתר
דראל חברה לטיפול בהפחתת חיובי הארנונה לחברות וגופים מוסדיים

מחשבונים רלבנטיים נוספים טבלאות אינפלציה בישראל

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.