נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון חישוב מציאת תאריך מבוקש לפי תוספת ימים
 
תאריך תחילת תקופה
 
תוספת ימים
 

הערות: מציאת תאריך לפי ימים - יומן בית משפט

ימים תאור
מועדים - כתבי טענות רגילים
30 הגשת כתב הגנה / תביעה שכנגד
15 הגשת כתב תשובה מטעם התובע
30 הגשת כתב תשובה שכנגד
30 פניה בבקשה לגילוי מסמכים מכתב ההגנה / התשובה האחרון
15 הגשת בקשה לצו גילוי מסמכים מתום המועד לתשובת בעל הדין
7 תשובה / הסכמה לבקשת עיון במסמכים
מועדים - כתבי טענות סדר דין מהיר
45 הגשת כתב הגנה / תביעה שכנגד
15 הגשת כתב תשובה מטעם התובע
45 הגשת כתב תשובה שכנגד
45 הגדת תצהיר עדות ראשית של העדים לאחר הגשת כתב ההגנה האחרון
7 הגשת עיקרי טיעון בכתב ורשימת אסמכתאות לפני המועד שנקבע לדיון
מועדים - מומחים למעט בעניין רפואי
20 הגשת חוות דעת מומחה לפני המועד שנקבע לשמיעת ראיות
10 הגשת חוות דעת נגדית לפני המועד שנקבע לשמיעת ראיות
מועדים - מומחים רפואיים - לא כולל תאונות דרכים שם המינוי מטעם בית משפט
30 בדיקה מטעם מומחה הממונה ע"י בית משפט
60 הגשת חוות דעת רפואית נגדית
15 תיקון כתב הטענות לאור האמור בחוות דעת מומחה
מועדים - סעדים זמניים
7 טענת חסיון לגבי מסמכים
7 הגשת תובענה לאחר תביעת סעד זמני
15 בקשה מנומקת לאישור עיקול לאחר תשובת המחזיק
30 בקשת המחזיק לביטול העיקולמהיום שהומצא לו העתק מבקש העיקול והתצהיר
7 מינוי כונס נכסים במעמד צד אחד ובלבד שיקקבע דיון במעמד שני הצדדים מיום מתן הצו
7 הגשת דין וחשבון על ביצוע פעולות כונס נכסים
3 המצאת הסעד הזמני למשיב, העתקים של הצו ,הבקשה ומסמכיה ,העתק כתב הערבות
ומועד הדיון - במעמד הצדדים - אלא אם קבע בית המשפט אחרת - מטעמים מיוחדים שירשמו
60 החזרת הערבון באם הסעד הזמני פקע , הערבון לא חולט - אך בית משפט רשאי לעכב
180 החזרת הערבות באם הסעד הזמני פקע , הערבון לא חולט - אך בית משפט רשאי לעכב או לשנות
מועדים - ערעור
14 הגשת עיקרי טיעון - המצאת עותק למשיבים לפני מועד הדיון בערעור
7 תגובת המשיב לבעלי דין לפני מועד הדיון בערעור
20 ערעור על החלטה אחרת של רשם בזכות
45 המועד להגשת ערעור בזכות על פסק דין
30 המועד להגשת בקשת ערעור מיום מתן ההחלטה
30 מועד הגשת כתב ערעור מיום קבלת רשות ערעור
מועדים - בית משפט לתביעות קטנות
15 המועד להגשת כתב הגנה
7 המועד להגשת כתב הגנה לכתב תביעה שכנגד
7 המועד להגשת בקשה לביטול החלטה במעמד צד אחד מיום המצאת ההחלטה
15 בקשת רשות ערעור מיום מתן פסק דין


קישורים רלוונטיים
חישוב מספר הימים בין שני תאריכים
לוח השנה העברי
תכנון חופשה - מתי החג הקרוב בימים

מחשבון זה מחשב את הימים באופן נאיבי ללא התחשבות בימים שאינם באים במניין לצורך בית משפט ועל כן - יש להוסיף את ימי הפגרה באופן יחסי למשל, פגרת פסח , פגרת חופשת הקיץ

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.