נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון הצמדת פיצויים לפי חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור
 
תאריך תחילת תקופה
 
תאריך סוף תקופה
 
הסכום לשיערוך
 
סוג המטבע המקורי ביום תחילת תקופה
 
דברי הסבר: מחשבון חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור תשכד - 1964

חישוב הצמדת הפיצויים תבוצע לפי סעיף 8 לחוק - נרכשו זכויות במקרקעין מכוח חוק רכישה פלוני, ישולמו לבעל הזכויות פיצויים בסכום שווי הזכויות כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן, בתוספת ריבית לא צמודה בשיעור של 4% לשנה עד יום ט' בניסן תשנ"ג (31 במרס 1993), על שווי הזכויות בלבד, בתוספת ריבית צמודה בשיעור של 1.5% לשנה מיום י' בניסן תשנ"ג (1 באפריל 1993) עד ערב תחילתו של חוק לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) (מס' 3), התש"ע-2010 (להלן – תיקון מס' 3), ובתוספת ריבית צמודה בשיעור שנקבע, לעניין ההגדרה "הפרשי הצמדה וריבית", לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, מיום תחילתו של תיקון מס' 3 ואילך

לפיכך, המחשבון מבצע ומציג שלושה חישובים מפורטים:

חישוב מפורט שלב א' -
צמוד למדד המחירים לצרכן, בתוספת ריבית לא צמודה בשיעור של 4% לשנה עד יום ט' בניסן תשנ"ג 31/3/1993

חישוב מפורט שלב ב' -
עד ערב כניסת תיקון 3 14/02/2010 לפי תוספת ריבית צמודה בשיעור של 1.5% לשנה מיום י' בניסן תשנ"ג (1 באפריל 1993) עד ערב תחילתו של חוק לתיקון פקודת הקרקעות

חישוב מפורט שלב ג' -
לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה - ריבית צמודה מיום 15/2/2010 ועד ליום השיערוך.

ניתן להקליד לפי המטבע המקורי: לירה - שקל ישן - שקל חדש
עד יום 24/2/1980 - סוג מטבע הרשמי הנסחר במשק בישראל - לירה
בין התאריכים 24/2/1980 - 4/9/1985 סוג מטבע הרשמי הנסחר במשק בישראל - שקל ישן
אחרי 4/9/1985 - סוג מטבע הרשמי הנסחר במשק בישראל - שקל חדש

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.