נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
חישוב קנסות בגין איחור בדיווח לרשות מיסוי מקרקעין
מחשבון קנס על אי הגשת הצהרה או הודעה בגין עסקת מקרקעין
 
תאריך הפעולה במקרקעין
עסקה / מכירה / מתנה / העברה / נאמנות
הקצאת מניות באיגוד מקרקעין
 
תאריך הדיווח בפועל
 
סוג הדיווח
 


דברי הסבר: קנס על איחור / אי הגשת הצהרה / הודעה לרשות מיסוי מקרקעין

המחשבון מעודכן עד ליום 15/1/2024
בתוצאות החישוב יוצגו הנתונים הבאים: תאריך הפעולה במקרקעין, תאריך הדיווח בפועל, בדיקת מהות הקנס אי הצהרה או אי הודעה, תאריך חובת הדיווח מיום הפעולה במקרקעין, במקרים הרלוונטיים - סה"כ ימים בין הפעולה במקרקעין לבין הדיווח בפועלה, סה"כ שבועות, איחור בימים, יחס הפיגור היחסי - כל שבועים או חלק מהם, יחס הפיגור המלא , כל שבועיים מלאים, בסיס הקנס לכל שבועיים בהתאם לתאריך הדיווח בפועל, סה"כ גובה הקנס בגין אי דיווח בזמן. בסיס הקנס מעודכן מתחולת הקנס בחוק משנת 2011, ויוצג בהתאמה לתאריך הדיווח בפועל, כך שבמחשבון זה ניתן לבדוק קנסות היסטורים קודמים, בגין אי הצהרה או אי הודעה בזמן.


סעיף 94א(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג – 1963 , קובע כי אדם, שלא הגיש הצהרה או הודעה במועד שנקבע בחוק כמפורט להלן, יוטל עליו קנס בעד כל שבועיים של פיגור.
הצהרה - אי הגשת הצהרה כאמור בסעיפים 73 ו- 76.
הודעה - אי הגשת הודעה כאמור בסעיפים 74 ו- 75.

חישוב במחשבון זה אינו בא במקום הקנס הנקבע ע''פ החוק.

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.