נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מיסוי באיחוד וחלוקה - איחוד חלקות לחלקה משותפת בבעלות שונה או שווה - חישוב תשלומי איזון
חישוב שווי הרכישה באיחוד וחלוקת קרקעות שבבעלות משותפת, חישוב השבח ומס רכישה
 
צד ב - חלקה קטנה - רוכש צד א - חלקה גדולה - מוכר  
שם
גודל חלקה במ"ר לפני איחוד וחלוקה
סכום רכישה בש"ח
יום הרכישה
  אחוז הבעלות של צד א בסך החלקה המשותפת לאחר האיחוד והחלוקה
 
שווי החלקה המאוחדת בש"ח
 
תשלום האיזון יחושב אוטומטית סכום ההפרש בכסף בין צד ב לצד א
 

דברי הסבר: מיסוי באיחוד וחלוקה - קביעת גובה תשלום איזון ושווי בקרקעות שבבעלות משותפת

המחשבון מחשב את שווי הרכישה ואת השבח שנצמח לצד א עבור החלק הנמכר ואשר בגינו שולם סכום ההפרש כתשלום איזון. כמו כן, המחשבון מחשב את גובה תשלומי האיזון שעל צד ב להעביר לצד א וכן חישוב גובה מס הרכישה שיחול על צד ב בגין פעולה זו. כל החישובים מפורטים לרבות דרך החישוב.
הדרך למיסוי מקרקעין באיחוד וחלוקה החלה כבר בפס"ד עמ"ש 954/94 שטיינברג נ' מנהל מס שבח ,פד"א כ"ד 146, שם נקבע כי פעולה של איחוד חלקות מהווה מכירה ולפיכך חייבת במס שבח. הוראת ביצוע מ"ש 14/97 מיום 19/5/1997 שעניינה מיסוי באיחוד וחלוקה לאור פס"ד שטיינברג בוטלה החל מיום 1/1/2002 - הסוגייה הוסדרה בתיקון מס' 49 לחוק מיסוי מקרקעין שבח, מכירה ורכישה, תשכ"ג 1963 (להלן: "החוק"), שחוקק במסגרת חוק ההסדרים במשק המדינה, התשס"ב 2002 אשר תיקן את סעיף 67 לחוק וקבע תחת תנאים הקבועים בחוק פטור ממס במכירת זכות במקרקעין שהיא איחוד מקרקעין או חלוקת מקרקעין. בתיקון מס' 50 לחוק הורחבה הגדרת "איחוד מקרקעין" לעסקאות קומבינציה, לאמור איחוד מקרקעין - או עסקת קומבינציה במקרקעין הגובלים זה בזה שלפי סעיף 19(4) רואים אותם כזכות אחת במקרקעין. יצויין כי תחולתו של תיקון 50 הינה רטואקטיבית מיום 7/11/2001.
הוראות לפעולה - על חלוקת מקרקעין בין בעלים משותפים ימשיכו לחול ההוראות המקצועיות בשינויים המחוייבים וכן פסקי הדין המנחים בעניין. איחוד ו/או חלוקת מקרקעין אשר אינם תואמים את יחסי הזכויות המקוריים או ששולמו בהם תשלומי איזון בכסף או בשווה כסף יחוייבו במס בגין סכום ההפרש. שמירת יחסי הזכויות המקוריים תיבדק לאור שווי הזכויות ולא עפ"י שטחים. יודגש, בדיקת שווי הזכויות תיעשה על ידי שמאי המשרד האזורי. הפטור לפי סעיף 67 לחוק יחול על חלוקה ו/או איחוד של חלקה אחת או מספר חלקות סמוכות המהוות חטיבת קרקע רצופה שניתן להופכה לנכס אחד. בהתאם להגדרת "איחוד מקרקעין" הקבועה בסעיף 67 לחוק, על המפקח לדרוש תשריט או תב"ע בתוקף ואישור על מצב החלקה מוועדת התכנון נכון ליום פעולת האיחוד. בעת בחינת עסקת איחוד מקרקעין המפקח אמור לדרוש גם את הסכם האיחוד בין הצדדים. במידה והמפקח יסיק מההסכם מצב של חלוקת זכויות - הצדדים ידרשו להצהיר על העסקה מכוח סעיף 82 לחוק ולחייבה במס בהתאם.
מהות התיקונים - סעיף 67 לחוק תוקן כך שפעולת איחוד מקרקעין שהושלמה בהליך תכנוני (בתנאים מצטברים: 1. חלוקת מקרקעין או איחוד מקרקעין, 2. לא שולם סכום הפרש בכסף או בשווה כסף, 3.יחסי הזכויות של הצדדים נשמרו בהתאם לחלקם בזכות המקורית, 4. בפעולת איחוד - מדובר באיחוד לפי פרק ד' או פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה 1965, או בהתאם לתיקון 50 בעסקת קומבינציה שנעשתה במקרקעין גובלים לפי סעיף 19(4) לחוק) , וכן פעולה של חלוקת מקרקעין בין בעליה המשותפים, תהא פטורה ממס. יוצא איפוא, כי מקום בו לא נשמרו זכויות המקור של הצדדים, או מקום בו שולמו תשלומי איזון, תחוייב המכירה במס באופן יחסי.

חישוב במחשבון זה אינו בא במקום השומה הנקבעת ע''פ החוק.

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.