נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםתכנון מס - פריסת מס שבח מקרקעין - מס שבח מהווה מקדמה ע"ח מס הכנסה

עקב מורכבות חישוב פריסת מס שבח מקרקעין - יש לבחור את המחשבון המתאים לשנת המכירה -
פריסת מס שבח מקרקעין הינה אחת הדרכים הלגיטמיות שהמחוקק מתיר באמצעותה תכנון הקטנת החבות במס שבח, יחד עם זאת יש לזכור כי לא תמיד הפריסה כדאית! לשם כך בדיוק נבנה מחשבון תכנון מס זה - על מנת לבחון את כדאיות הפריסה. תקופת הפריסה הינה תקופה שאינה עולה על 4 שנות מס או על תקופת הבעלות בנכס לפי הקצרה שבהן המסתיימת בשנת המס בה נבע השבח וזאת מכוח סעיף 48א לחוק מיסוי מקרקעין. הרציונאל העומד מאחורי פריסת השבח הוא בכך שעליית ערכם של המקרקעין הינו תהליך המתרחש לאורך שנים, מכאן מן הצדק לפרוס את השבח על פני שנים. בכל מקרה חישוב המס הסופי אשר יחול על מוכר הנכס - ייעשה במסגרת מס הכנסה של אותו יחיד בשנים הרלבנטיות כפי שהדבר נקבע גם בסעיף 48ב לפקודת המס. המחשבון מחשב עבור כל שנה את החבות במס המצטברת לשבח וחיובו במס בהתאם לחלוקה הלינארית ומציג את כדאיות הפריסה לרבות הסכום הנחסך. כמו כן, המחשבון יתריע גם באם פריסת מס שבח מקרקעין אינה כדאית. תוצאות החישוב מפורטות בטבלאות לרבות טבלת השוואה מסכמת בין החבות במס ללא פריסת מס שבח לבין החבות במס הכוללת פריסת מס שבח תוך התייחסות למס על השבח הריאלי עד יום תחילה , מס על השבח הריאלי לאחר יום תחילה, חבות מס אינפלציוני באם קיימת, חבות במס עם פריסה וללא פריסה.

תקופת הבעלות בנכס - היא תקופה שתחילתה בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הגיעה הזכות במקרקעין לידי המוכר וסיומה בתום שנת המס יצאה הזכות מרשותו

ההכנסה החייבת הקובעת בשנת מס - הכנסה החייבת במס בשנת המס בעלת שיעור מס רגיל כפי שנקבעה בשומה סופית וכפי שהוצהרה בדוח שהוגש לאותה שנה לפי סעיף 131 לפקודה. לגבי שנת מס שהמועד להגשת הדוח טרם חלף, יראו כהכנסה חייבת את ההכנסה החייבת במס בשנת המס האחרונה שלגביה הוגש הדוח או נקבע שומה סופית, המאוחרת מבין השתיים.
חישוב במחשבון זה אינו בא במקום השומה הנקבעת ע''פ החוק.

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.