נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
שווי הרכישה בדירות יוקרה
מחשבון שווי הרכישה בלינאריות מטיבה כשמחיר הדירה מעל תקרת הפטור
כולל חישוב יחס הניכוי בלינאריות מטיבה + שיעור הניכוי בלינאריות רגילה
 
שווי המכירה / שווי העסקה
 
שווי זכויות בנייה שטרם נוצלו
 
שווי רכישת הדירה
 
שנת מס לצורך חישוב אוטמטי של תקרת הפטור
בכל שנה תקרת הפטור משתנה
 

דברי הסבר: קביעת שווי הרכישה בלינאריות מטיבה כאשר מחיר המכירה מעל התקרה

כאשר מחיר המכירה הינו מעל תקרת הפטור שווי הרכישה יקבע באופן מיוחד ויחסי. קביעת שווי הרכישה נועדה להפחית באופן משמעותי את החבות במס שבח בעסקאות של דירות יוקרה

שווי המכירה
שווי המכירה הכולל של הדירה

שווי זכויות בנייה שטרם נוצלו
להערכת שווי זכויות הבנייה שטרם נוצלו רצוי להעזר בשמאי מקרקעין.
אם לא קיימות זכויות בנייה שלא נוצלו יש להקליד בשדה זה ערך אפס.

שווי הרכישה
סכום רכישת הדירה בעבר

תקרת הפטור לדירות יוקרה
בהתאם להוראות תיקון מס' 76 לחוק החל מה– 1.1.14 הפטור לפי הוראות פרק חמישי 1 לחוק מוגבל בתקרת הפטור בהתאם להוראות סעיף 49א(א1) לחוק.
בשנת המס 2021 תקרת הפטור 4,495,000
בשנת המס 2020 תקרת הפטור 4,522,000
בשנת המס 2019 תקרת הפטור 4,508,000
בשנת המס 2018 תקרת הפטור 4,455,000
בשנת המס 2017 תקרת הפטור 4,443,000
בשנת המס 2016 תקרת הפטור 4,456,000
בשנת המס 2015 תקרת הפטור 4,496,000
בשנת המס 2014 תקרת הפטור 4,500,000

המחשבון מחשב את הערכים הבאים לצורך שימושם במחשבון מס שבח

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.