נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון גירושין - חישוב אקטוארי של חלוקת זכויות פנסיה ופיצויים - איזון משאבים
איזון זכויות פנסיוניות, פנסיה צוברת, פנסיה תקציבית - יצירת דו"ח חישוב מפורט לבית משפט
תיק תביעה
מועד הגשת התביעה / מועד השיערוך
 
פרטי צד ב - אישה
שם פרטי
תאריך לידה
גיל פרישה
תוחלת חיים
 
קרן פנסיה צוברת 1 צד ב - אישה
מס/אסמכתא
תגמול חודשי
תאריך תחילה
דמי ניהול
ריבית היוון
 
קרן פנסיה צוברת 2 צד ב - אישה
מס/אסמכתא
תגמול חודשי
תאריך תחילה
דמי ניהול
ריבית היוון
 
קרן פנסיה תקציבית צד ב - אישה
מס/אסמכתא
תגמול חודשי
תאריך תחילה
ריבית היוון
 
קופת פיצויי פיטורין צד ב - אישה
מס/אסמכתא
יתרה נוכחית
תאריך פרישה
דמי ניהול
ריבית היוון
תחילת עבודה
שכר קובע
פרטי צד א - בעל
שם פרטי
תאריך לידה
גיל פרישה
תוחלת חיים
 
קרן פנסיה צוברת 1 צד א - בעל
מס/אסמכתא
תגמול חודשי
תאריך תחילה
דמי ניהול
ריבית היוון
 
קרן פנסיה צוברת 2 צד א - בעל
מס/אסמכתא
תגמול חודשי
תאריך תחילה
דמי ניהול
ריבית היוון
 
קרן פנסיה תקציבית צד א - בעל
מס/אסמכתא
תגמול חודשי
תאריך תחילה
ריבית היוון
 
קופת פיצויי פיטורין צד א - בעל
מס/אסמכתא
יתרה נוכחית
תאריך פרישה
דמי ניהול
ריבית היוון
תחילת עבודה
שכר קובע
 
הערות - מחשבון גירושין - חישוב אקטוארי של חלוקת הפנסיות + כספי פיצויים - איזון משאבים

שימוש נכון במחשבון האקטוארי זה יכול במקרים רבים לסייע בסיום הליכי הפירוד / הגירושין במהירות ובהגינות. המחשבון מעודכן לשנת המס 2023.

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.