נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון גירושין - חישוב אקטוארי של חלוקת נכסים פיננסיים בין בני זוג - איזון משאבים
איזון זכויות סוציאליות ופנסיוניות עקב גירושין - יצירת דו"ח חישוב מפורט לבית משפט
תיק תביעה
מועד הגשת התביעה / מועד השיערוך
 
פרטי צד ב - אישה
שם פרטי
תאריך לידה
גיל פרישה
תוחלת חיים
 
קרן השתלמות 1 צד ב - אישה
מס/אסמכתא
יתרה נוכחית
תאריך נזילות
דמי ניהול
ריבית היוון
 
קרן השתלמות 2 צד ב - אישה
מס/אסמכתא
יתרה נוכחית
תאריך נזילות
דמי ניהול
ריבית היוון
 
קופת גמל הונית 1 צד ב - אישה
מס/אסמכתא
יתרה נוכחית
תאריך נזילות
דמי ניהול
ריבית היוון
 
קופת גמל הונית 2 צד ב - אישה
מס/אסמכתא
יתרה נוכחית
תאריך נזילות
דמי ניהול
ריבית היוון
 
קרן פנסיה צוברת 1 צד ב - אישה
מס/אסמכתא
תגמול חודשי
תאריך תחילה
דמי ניהול
ריבית היוון
 
קרן פנסיה צוברת 2 צד ב - אישה
מס/אסמכתא
תגמול חודשי
תאריך תחילה
דמי ניהול
ריבית היוון
 
קרן פנסיה תקציבית צד ב - אישה
מס/אסמכתא
תגמול חודשי
תאריך תחילה
ריבית היוון
 
קופת פיצויי פיטורין צד ב - אישה
מס/אסמכתא
יתרה נוכחית
תאריך פרישה
דמי ניהול
ריבית היוון
תחילת עבודה
שכר קובע
פרטי צד א - בעל
שם פרטי
תאריך לידה
גיל פרישה
תוחלת חיים
 
קרן השתלמות 1 צד א - בעל
מס/אסמכתא
יתרה נוכחית
תאריך נזילות
דמי ניהול
ריבית היוון
 
קרן השתלמות 2 צד א - בעל
מס/אסמכתא
יתרה נוכחית
תאריך נזילות
דמי ניהול
ריבית היוון
 
קופת גמל הונית 1 צד א - בעל
מס/אסמכתא
יתרה נוכחית
תאריך נזילות
דמי ניהול
ריבית היוון
 
קופת גמל הונית 2 צד א - בעל
מס/אסמכתא
יתרה נוכחית
תאריך נזילות
דמי ניהול
ריבית היוון
 
קרן פנסיה צוברת 1 צד א - בעל
מס/אסמכתא
תגמול חודשי
תאריך תחילה
דמי ניהול
ריבית היוון
 
קרן פנסיה צוברת 2 צד א - בעל
מס/אסמכתא
תגמול חודשי
תאריך תחילה
דמי ניהול
ריבית היוון
 
קרן פנסיה תקציבית צד א - בעל
מס/אסמכתא
תגמול חודשי
תאריך תחילה
ריבית היוון
 
קופת פיצויי פיטורין צד א - בעל
מס/אסמכתא
יתרה נוכחית
תאריך פרישה
דמי ניהול
ריבית היוון
תחילת עבודה
שכר קובע
 
דברי הסבר: חישוב אקטוארי של חלוקת הנכסים הפיננסיים - איזון משאבים פנסיונים חישוב מפורט

על פי הדין האזרחי יש לאזן בין הזכויות הסוציאליות, הפנסיוניות של בני הזוג כך שלכל אחד מבני הזוג קיימת זכות קניינית על מחצית מהזכויות של בן זוגו ושל עצמו. אך עד כה הידע לצורך איזון משאבים סוציאלים ופנסיונים היה נחלת האקטוארים בעיקר. מהיום גם אתה כעורך דין המייצג בבית משפט לענייני משפחה, תוכל די בקלות ומהירות באמצעות שימוש במחשבון זה לבצע את החישוב בעצמך ולצרף את תוצאותיו להליך המשפטי המתנהל בבית המשפט.
מדריך שימוש - באם אין לצד נכס כלשהו יש להשאיר את השדה ריק והמחשבון יתעלם ממנו. את הנתונים יש להקליד בערכי ברוטו כפי שהם מסופקים ע"י גופי ההשקעות. כפי שניתן לראות קיימת התחשבות בדמי הניהול משום שמיום שקופות הגמל, קרנות ההשלתמות, וקרנות הפנסיה הופרדו מהבנקים (סוף שנת 2006) - דמי הניהול עלו בצורה ניכרת אשר לעיתים יכולים לנגוס מעל 40% מיתרת הזכויות. לעניין זה - ראה מחשבון חישוב עמלות קופות הגמל.
מחשבון זה מבצע חישוב אקטוארי ומיסוי לצורך איזון משאבי זכויות סוציאליות שנצברו אצל כל אחד מבין בני זוג, ומתחשב גם במצבים מורכבים כגון: בת / בן זוג עובדי מדינה לשעבר שמקבל פנסיה תקציבית (בעקבות פרישה מוקדמת למשל פרישה מהצבא, משטרה, משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, רשויות) וממשיך לעבוד במקום עבודה אחר אשר צובר לו זכויות סוציאליות נוספות. או למשל בת/בן זוג העובד בשני מקומות עבודה ובשניהם מקבל זכויות סוציאליות - קרנות השתלמות וקרנות פנסיה צוברות, אף גם מצבים בהם לבת / בן הזוג קופות גמל הוניות נזילות אשר מיועדות לגיל פרישה. כמו כן, לשיערוך אקטוארי של הזכויות הסוציאליות שנצברו במהלך הנישואין / החיים המשותפים והצגתם בבית משפט חובה לצרף תדפיס עדכני אחרון ומאושר ע"י גוף ההשקעות של כל כספי ההשקעה נשוא השיערוך, כגון קרנות ההשתלמות, קופות גמל, ביטוח מנהלים, קרנות פנסיה, יתרות קופות פיצויים. המחשבון יבחן מהו שווין של הזכויות ברוטו ונטו, יהוון אותם בהתאמה, תוך כדי שיערוך בנושא מיסוי ויציג פלט מפורט הכולל סיכום הוני הנובע מהזכויות הסוציאליות של כל צד לרבות איזה צד ואיזה סכום צריך להעביר הבעל לאישה או האישה לבעל כדי לאזן את המשאבים הסוציאלים באופן שיוויוני. מידע מהותי הנובע מהזכויות הסוציאליות של כל אחד מבני הזוג העומדים בפני פירוד מסייע לגיבוש הסכם כולל, ובאם הדבר אינו מתאפשר מסייע לבית המשפט לתת פתרון לחלוקת הרכוש בין בני הזוג. שימוש נכון במחשבון האקטוארי זה יכול במקרים רבים לסייע בסיום הליכי הפירוד / הגירושין במהירות ובהגינות. המחשבון מעודכן לשנת המס 2023.

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.