נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון חלוקת מניות חסומות בין בני זוג - איזון בהליך גירושין - חישוב מפורט
 
תמ"ש מס / תיק גישור / בעניין :
 
מועד הקצאת המניות החסומות
 
מועד תחילת החיים המשותפים
 
מועד הפירוד / השבר / הקרע
 
מועד הבשלת המניות החסומות
 
מספר (כמות) המניות החסומות
 
שיעור המס
 
האם המניות החסומות ניתנו
עבור עבודת עבר בלבד


דברי הסבר: אופן חלוקת מניות חסומות שהתקבלו ממקום עבודה בהליך גירושין

פלט המחשבון הינו מפורט ומיועד עבור איזון בין בני הזוג, על ידי הצגת דרך לתמחור השווי של המניות החסומות ביום ההבשלה באמצעות קביעת יחס העברה למניות החסומות שניתנו לאחד מבני הזוג במקום עבודתו. פלט המחשבון הינו מקצועי ונטרלי ומתאים לשימוש כל אחד מהצדדים המתדיינים בעניין הליכי גישור ו/או בית משפט לענייני משפחה ו/או בית הדין הרבני ו/או לצורך קביעת אופן חלוקת המניות החסומות בהסכם גירושין או בפסק דין. לפיכך, מחשבון זה מתאים גם לשימוש מומחים מטעם בית משפט בבואם להגיש חוות דעת מקצועית בעניין אופן חלוקת המניות החסומות בין בני הזוג.

נתוני הקלט במחשבון:
מועד הקצאת המניות החסומות - מועד קבלת המניות החסומות.
מועד הפירוד - מועד עריכת התחשיב לצורך מתן פסק הדין. הוא גם מועד פירוק השיתוף.
מועד תחילת החיים המשותפים - מועד תחילת צבירת הזכויות של בן או בת הזוג.
מועד הבשלת המניות החסומות - המועד שבו המניות החסומות מתחילות להסחר.

המחשבון מחשב ומציג באופן מפורט את הפרמטרים הבאים:
חישוב משך הזמן בין תחילת החיים המשותפים עד לפירוד בימים, חודשים ושנים.
חישוב משך הזמן בין תחילת צבירת הזכויות ועד לפירוד בימים, חודשים ושנים.
חישוב החלק היחסי של התקופה המשותפת בה נצברו הזכויות.
חישוב והצגת היחס להעברה = מקסימום 50% מתקופת החיים המשותפים.

לצורך האיזון, ביום ההבשלה יש להכפיל את מספר המניות להעברה בשווי שבהן הן נסחרות ביום ההבשלה ולנכות מהתוצאה את עמלות ברוקר, עלות הקצאה, עמלת נאמן לפי יחס העברה שיתקבל בתוצאת החישוב

יש לזכור! באם העובד סיים לעבוד במקום עבודתו טרם ההבשלה שווי המניות החסומות על פי רוב התקנונים יהיה אפס!

שיעור להעברה לא יעלה על מחצית מהיתרה הצבורה במועד הפרוד.

היבטים משפטיים של חלוקת מניות החסומות בין בני זוג
מניות החסומות הן זכויות הניתנות ע"י החברה לעובד לקבלת מניות של החברה במועדים עתידיים נתונים כדי לתמרץ אותו לתרום ולהישאר במקום העבודה. עבור כל מניה חסומה נקבעת תקופת הבשלה ( vesting ) המתחילה בעת ההקצאה ומסתיימת במועד בו היא ניתנת למימוש. מניות החסומות שתאריך הבשלתן הגיע מוגדרות כ- vested shares , בעוד שמניות החסומות שמועד הבשלתן טרם הגיע מוגדרות כ- non vested shares .

המועד הקובע לצורך סיווג המניות החסומות כנכס בר איזון או בר שיתוף בין בני זוג נקבע עפ"י תקופת העבודה שעבורה ניתנו המניות החסומות.

המחשבון מתייחס לסוגי מניות החסומות שניתנו עבור תקופת עבודה בעבר או כתמריץ לעבודה עתידית שבה תקופת השיתוף או האיזון בין בני הזוג (התקופה ממועד הנישואין/החיים המשותפים ועד מועד הפירוד או המועד הקובע לאיזון) חופפת תקופה זו.
עבור מניות החסומות שניתנו לא רק עבור עבודת עבר - אם תקופת העבודה שעבורה ניתנו המניות החסומות חפפה את תקופת הנישואין המדובר בנכס בר שיתוף או בר איזון. אם קיימת חפיפה חלקית – תחשיב השיתוף או האיזון יתבצע לפי כלל הזמן "time rule", המשקלל את תקופת העבודה במהלך הנישואין ביחס לתקופת העבודה הכוללת שעבורה ניתנו האופציה ובנוסף יש להביא בחשבון ולשקלל את יחס התקופות בין תקופת השבר למועד ההבשלה לבין התקופה המשותפת בין בני הזוג.

שיעור המס על רווח הון על חלק הרווח המתייחס לתקופת ההחזקה שלאחר יום השינוי (1.1.2012) יהיה בשיעור שלא יעלה על 25% (30% בידי בעל מניות מהותי). שיעור המס על ניירות ערך זרים, מניות ומניות החסומות החל מיום 1.1.2006 הינו 20%.

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.