נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון חלוקת אופציות בין בני זוג - איזון בהליך גירושין
 
תמ"ש מס / תיק גישור / בעניין :
 
מועד הקצאת האופציות
 
מועד תחילת החיים המשותפים
 
מועד הפירוד / השבר / הקרע
 
מועד הבשלת האופציות
 
שווי האופציות ביום המימוש
 
עלות הקצאת האופציות
 
עמלת ברוקר
 
עמלת נאמן
 
שיעור המס
 
האם האופציות ניתנו
עבור עבודת עבר בלבד


דברי הסבר: חלוקת אופציות שהתקבלו ממקום עבודה בהליך גירושין

פלט המחשבון הינו מפורט ומיועד עבור איזון שווי האופציות שניתנו לאחד מבני הזוג במקום עבודתו והצדדים מדיינים בעניין בהליכי גישור ו/או בית משפט לענייני משפחה ו/או בית הדין הרבני ו/או לצורך הסכם גירושין.

נתוני הקלט במחשבון:
מועד הקצאת האופציות - מועד קבלת האופציות.
מועד הפירוד - מועד עריכת התחשיב לצורך מתן פסק הדין. הוא גם מועד פירוק השיתוף.
מועד תחילת החיים המשותפים - מועד תחילת צבירת הזכויות של בן או בת הזוג.
מועד הבשלת האופציות - המועד שבו האופציות מתחילות להסחר.

המחשבון מחשב ומציג באופן מפורט את הפרמטרים הבאים:
חישוב משך הזמן בין תחילת החיים המשותפים עד לפירוד בימים, חודשים ושנים.
חישוב משך הזמן בין תחילת צבירת הזכויות ועד לפירוד בימים, חודשים ושנים.
חישוב החלק היחסי של התקופה המשותפת בה נצברו הזכויות.
חישוב והצגת היחס להעברה = מקסימום 50% מתקופת החיים המשותפים.
גובה המס לתשלום
שווי האופציות לאחר מס
שווי האופציות בניכוי עמלות ולאחר מס
שווי האופציות להעברה לבן/בת הזוג

שיעור להעברה לא יעלה על מחצית מהיתרה הצבורה במועד הפרוד.

היבטים משפטיים של חלוקת אופציות בין בני זוג
אופציות הן זכויות הניתנות ע"י החברה לעובד לרכוש מניות של החברה במועדים נתונים ובמחירים קבועים. עבור כל אופציה נקבעת תקופת הבשלה ( vesting ) המתחילה בעת ההקצאה ומסתיימת במועד בו היא ניתנת למימוש. אופציות שתאריך הבשלתן הגיע מוגדרות כ- vested options , בעוד שאופציות שמועד הבשלתן טרם הגיע מוגדרות כ- non vested options .

המועד הקובע לצורך סיווג האופציות כנכס בר איזון או בר שיתוף בין בני זוג נקבע עפ"י תקופת העבודה שעבורה ניתנו האופציות.

המחשבון מתייחס לסוגי אופציות שניתנו עבור תקופת עבודה בעבר או כתמריץ לעבודה עתידית שבה תקופת השיתוף או האיזון בין בני הזוג (התקופה ממועד הנישואין/החיים המשותפים ועד מועד הפירוד או המועד הקובע לאיזון) חופפת תקופה זו.
עבור אופציות שניתנו לא רק עבור עבודת עבר - אם תקופת העבודה שעבורה ניתנו האופציות חפפה את תקופת הנישואין המדובר בנכס בר שיתוף או בר איזון. אם קיימת חפיפה חלקית – תחשיב השיתוף או האיזון יתבצע לפי כלל הזמן " time rule", המשקלל את תקופת העבודה במהלך הנישואין ביחס לתקופת העבודה הכוללת שעבורה ניתנו האופציה ובנוסף יש להביא בחשבון ולשקלל את יחס התקופות בין תקופת השבר למועד ההבשלה לבין התקופה המשותפת בין בני הזוג.

שיעור המס על רווח הון על חלק הרווח המתייחס לתקופת ההחזקה שלאחר יום השינוי (1.1.2012) יהיה בשיעור שלא יעלה על 25% (30% בידי בעל מניות מהותי). שיעור המס על ניירות ערך זרים, מניות ואופציות החל מיום 1.1.2006 הינו 20%.

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.