נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
קביעת שיעור העברה בעניין חלוקת הפנסיה לציון בפסקי הדין בין בני זוג בהליך גירושין
חישוב היחס להעברה לפי חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו התשע"ד 2014
פלט המחשבון מיועד עבור בית משפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני לצורך הסכמי גירושין
 
מועד תחילת החסכון הפנסיוני
 
 
מועד תחילת החיים המשותפים
 
 
מועד הפירוד
 
דברי הסבר: מציאת שיעור החסכון והזכויות הפנסיוניות להעברה בין בני זוג שנפרדו

מחשבון זה מיועד עבור בני זוג הנמצאים בהליך גירושין או פרידה שלא בחרו בדרך של איזון משאבים הנכסים והזכויות הפנסיוניות (קופות גמל לקצבה, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים) אלא באמצעות דחייה עתידית וחלוקת החסכון והזכויות הפנסיוניות לפי חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו.

בעקבות החוק החדש (החל מיום 5/2/2015) עבור בני זוג המעוניינים לפעול לפיו, חובה על פסק הדין לכלול את הנתונים הבאים:
1. מועד הפרוד
2. משך התקופה המשותפת
3. השיעור להעברה

מובהר כי פס"ד אשר לא יכלול את הנתונים הללו - ישלול את אפשרות החלוקה העתידית בין בני הזוג.

נתוני הקלט:
מועד תחילת החסכון הפנסיוני - מועד תחילת צבירת הזכויות הפנסיוניות.
מועד הפירוד - מועד עריכת התחשיב לצורך מתן פסק הדין. הוא גם מועד פירוק השיתוף.
מועד תחילת החסכון הפנסיוני - מועד תחילת צבירת הזכויות של בן או בת הזוג .

המחשבון מחשב ומציג באופן מפורט את הפרמטרים הבאים:
חישוב משך הזמן בין תחילת החיים המשותפים עד לפירוד בימים, חודשים ושנים.
חישוב משך הזמן בין תחילת החיסכון הפנסיוני ועד לפירוד בימים, חודשים ושנים.
חישוב החלק היחסי של התקופה המשותפת בה נצברו הזכויות וחסכונות.
חישוב והצגת היחס להעברה = מקסימום 50% מתקופת החיים המשותפים.

שיעור להעברה לא יעלה על מחצית מהיתרה הצבורה במועד הפרוד והוא יהיה אחיד למרכיבי התגמולים והפיצויים ויחול על כל הזכויות הפנסיוניות, בקופות תגמולים, קרנות פנסיה ותיקות, קרנות פנסיה חדשות ופנסיה תקציבית. השיעור להעברה הוא זהה ואחיד בין צבירת הזכויות לבין צבירת הכספים.

תנאי סף לחלוקת הפנסיה בין בני הזוג הוא פס"ד הכולל את המרכיבים האמורים לעיל ורישום הערת אזהרה אצל הגוף המשלם. בעקבות רישום הערת אזהרה, תידרש הסכמה בכתב של בן או בת הזוג השני לביצוע פעולות שונות כגון: משיכת כספים, קבלת קיצבת פרישה, העברת כספים לקופת גמל אחרת, העברה בין מסלולי השקעה, נטילת הלוואה מהקופה, שיעבוד הכספים או העברתם לאחר.

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.