נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
בדיקת הערכת סיכוי קריסת חברה ממונפת באיגרות חוב שהונפקו לציבור
 
 
תשואת אג"ח החברה
תשואת האג"ח שנתית של החברה הציבורית הנבדקת
 
 
תשואת אג"ח ממשלתית
תשואת שנתית של אג"ח ממשלתית

דברי הסבר: חישוב אחוז סיכוי חדלות פרעון - קריסת חברה ציבורית שהנפיקה איגרות חוב לציבור

מחשבון זה כולל את נוסחת החישוב.
המחשבון מחשב את אחוז הסיכוי לקריסה כפי שהוא מגולם באחוז תשואת איגרת החוב שהונפקה לציבור. ובמלים פשוטות מהן צפיות השוק לקריסת החברה. הנחת יסוד - איגרות החוב הממשלתיות נטולות סיכון. ככל שהסיכון לפשיטת רגל של חברה מסחרית גדול יותר, התשואה של האג"ח שלה צריכה להיות גבוהה יותר, כדי לקזז את ההפסד במקרה שקריסת החברה אכן תתרחש. רצוי לבדוק נתונים נוספים כגון בדיקת פיזית ובעין של מצבת הנכסים של החברה, בדיקת יתרת המזומנים של החברה - תזרים המזומנים - דוחות הכספיים של החברה יחסים פיננסים, מגמת יחס ההון העצמי אל סך הנכסים אם חל קיטון משמעות שחובות החברה כבדים מבעבר. מדד נוסף לבדיקת קריסה / חדלות הפרעון של חברה הינו מדד אלטמן המבוסס על חמישה יחסים פיננסים שונים הנגזרים מתוך הדוחות הכספיים.

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.