נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
בדיקת סיכויי ההישרדות של החברה - סיכויי הצלחה או חדלות פרעון - מודל מדד אלטמן
Z-Score formula for Predicting Bankruptcy of Edward Altman
 
Working Capital הון חוזר
Total Asset סה''כ הנכסים
Retained Earnings יתרת הרווח
EBIT רווח לפני ריבית ומיסים
Market Value of Equity הון עצמי
Book Value of Total Liabilities סה''כ ההתחייבויות
Sale סה''כ מכירות
 
Public / Private Company חברה פרטית / ציבורית
 

דברי הסבר: מדד פרופסור אדוארד אלטמן על פי יחסים פיננסי מתוך דוחות כספיים - מאזן - דוח רווח והפסד

הון חוזר - נכסים שוטפים פחות התחייבויות שוטפות
עורכי דין ורואי חשבון רבים העוסקים בליווי ויעוץ לחברות עסקיות נדרשים לא אחת לתת את חוות דעתם המלומדת בעניין כדאיות רכישת חברה לצורך הרחבת הפעילות העסקית השוטפת של אותה חברה לה הם נותנים את מיטב שירותם. מעבר לבדיקות המשפטיות, תביעות תלויות וסיכוי הצלחתם, בדיקות החוזים, הכנסות , הוצאות , התחייבויות, הפרשות לחובות מסופקים, זכויות העובדים, עתודות, ספקים, מצב המלאים, סוגי הלקוחות, מתחרים, מגמות שוק ומגמות ביחסים הפיננסים, מכפיל רווח ותמהילים פיננסים שונים וכדומה - למריבת אנשי המקצוע אין מספיק כלים, או פרמטר אחיד להעריך את כדאיות הרכישה מבחינה פיננסית לרבות סיכוני חדלות הפרעון. לצורך כך הומצא מדד אלטמן. יחד עם זאת מן הראוי לציין שלא תמיד הרכישה מתימרת להמשיך את אותה פעילות באותה מתכונות ולעיתים הרכישה הינה של חברה דווקא מפסידה באותו תחום פעילות בה פועלת החברה הרוכשת וזאת משיקולים שונים כגון: הרחבת בסיס הלקוחות ו/או שיקולי מס ו/או שקולים ארוכי טווח ו/או שיקולי רכישת נכס קנייני אסטרטגי המצוי בידי החברה וכדומה, שאז מדד אלטמן יהיה קריטריון שישמש בעיקר להתמקחות על מחיר הרכישה.
החישוב מבוסס על מדד ההישרדות שפותח ע''י פרופ' אדוארד אלטמן מאוניברסיטת ניו-יורק. מחשבון זה מבוסס על חמישה יחסים פיננסים שונים הנגזרים מתוך הדוחות הכספיים - מאזן ודו"ח רווח והפסד, כך שלכל יחס יש משקל שונה והתוצאה הינה מצרף המשקלים הכולל של היחסים הפיננסים במדד. המדד מוכנה בשפה המקצועים Z-Score formula ונעשה בו שימוש בכלכלות רבות כדי לבדוק את החוסן הכספי במטרה לנבא שיעור הצלחה או סיכוי הסתברותי לחדלות פרעון. תוצאת מדד ההישרדות של אלטמן קובעת האם החברה עשויה להיקלע בתוך שנה עד שנתיים לחדלות פירעון, או שהיא יציבה או בתחום האפור. מדד אלטמן הוא אחד המדדים הנפוצים בעולם לבדיקת רמת הסיכון או ניבוי התמוטטות של חברה וזאת מאחר שמחקרים הראו כי מדד אלטמן הצליח לנבא נכון במרבית המקרים. ההבדל בחישוב סיכויי הישרדות בין חברה פרטית לחברה ציבורית הינו במשקלים השונים שנתן פרופסר אלטמן בין חמשת יחסים פיננסים אשר מרכיבים את מדד אלטמן. מומלץ להעזר בממצאים נוספים אשר מוליכים לאותם מסקנות ובכלל מומלץ להיוועץ עם איש מקצוע, כגון רואה חשבון, יועץ מקצועי המתמחה באותו ענף בו החברה עוסקת ובעורך דין שהוא גם כלכלן העוסק בתחום העיסקי בעל נסיון וידע בניתוח דוחות כספיים בנוסף לכל הבדיקות המשפטיות לפני ביצוע עסקה קונקרטית.

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.