מחשב פחת חשבונאי - חישוב פחת קו ישר


עלות הנכס


שווי הגרט


אורך חיי הנכס


חישוב הפחת
דברי הסבר למחשבון פחת

ניכוי פחת - מוכר כהוצאה המחושבת על בסיס שנתי וכאחוז מסויים מהמחיר של הנכס ששימש לצרכי הכנסה וזאת מכוח סעיף 21 לפקודת מס הכנסה - מאפשר לנישום להכיר בהוצאה תיאורטית אשר מחקה את קצב הבלייה של הנכס בר הפחת ורואים את הפחת כאילו היה בלאי שנוצר עקב סיוע בצמיחת ההכנסה

עלות הנכס - המחיר המקורי אותו הוציא הנישום לרכישת הנכס

אורך חיי הנכס - תקופת השימוש בנכס לייצור הכנסה

שווי הגרט - המחיר שהנישום מוכר את הנכס לאחר לאחר תקופת השימוש בו

על קרקע לבד לא יחול פחת מהטעם שעל קרקע לא חל הליך של בלייה - ולזכות במקרקעין יחול חישוב שונה
במחשבון מיוחד המצ"ב מחשבון פחת על זכות בנכס מקרקעין - הוא למעשה מחשבון פחת מתואם על נכס מקרקעין לצורך הגשת דוחות לרשות מיסוי מקרקעין
אינטרנט ומחשבים