מחשבון המרת שטחים
חשב המרת מידות שטח
המידה לחישוב היחס התוצאה
square hectares * 2.5 = sq acres
square km * 0.4 = sq miles
square meters * 1.2 = sq yards
square cm * 0.16 = sq inches
square acres * 0.4 = sq hectares
square miles * 2.6 = sq kilometers
square yards * 0.8 = sq meters
square feet * 0.09 = sq meters
square inches * 6.5 = sq cm

אינטרנט ומחשבים