נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון שכר טרחה עו"ד כונס נכסים מפרק חברות
לפי תקנות תקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם)
 
מספר תיק / שם התיק
 
לתקופה שמתחילה ביום
 
לתקופה שמסתיימת ביום
 
שיעור המע"מ
 
בסיס החישוב לשנת
 
סך הכנסות שוטפות לתקופה
שאינן כוללת מימוש נכסים
 
סך הכנסות ממימוש נכסים
לתקופה הנדונה

דברי הסבר: שכר טרחת עורך דין מפרק חברה - שכ"ט כונס נכסים

המחשבון מייצר דו"ח מפורט לבית המשפט לפי תקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), תשמ"א - 1981. המחשבון מציג ומפרט את משך התקופה הנדונה שבגינה נדרש שכר הטרחה, מפרט באופן מדורג את שכר הטרחה בגין ניהול שוטף עד לשבע רמות שכר טרחה ומפרט את שכר הטרחה בגין מימוש נכסים לתקופה - עד ארבע מדרגות, לפי האמור בתקנות. החישובים כאמור מפורטים לפי המדרגות , מציגים את מרכיב המע"מ ואת סה"כ לתשלום שכר הטרחה.

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.
חישובי שכר טרחה