יום השואה - קישורים נבחרים

אנטישמיות

בית לוחמי הגיטאות

אנא פרנק

אתר יד ושם - רשות הזיכרון לשואה ולגבורה

מוזיאון ארה''ב להנצחת השואה - וושינגטון

קדיש - יתגדל ויתקדש ממה רבא

יום העצמאות

אפליקציית קדיש - תפילות לעילוי נשמת הנפטרים

חוק יום הזכרון לשואה ולגבורה, תשי"ט - 1959

כ"ז בניסן - יום הזכרון


כ"ז בניסן הוא יום הזכרון לשואה ולגבורה, מוקדש, מדי שנה בשנה, להתייחדות עם זכר השואה שהמיטו הנאצים ועוזריהם על העם היהודי ועם זכר מעשי הגבורה ומעשי המרד בימים ההם.
חל כ"ז בניסן בששי בשבוע, יקויים יום הזכרון בכ"ו בניסן של אותה שנה.
חל כ"ז בניסן בראשון בשבוע, יקוים יום הזכרון בכ"ח בניסן של אותה שנה.
תחילתו של יום הזכרון היא משקיעת החמה אור ליום כ"ז בניסן, כ"ו בניסן או כ"ח בניסן, הכל לפי הענין, וסיומו עם צאת הכוכבים למחרתו.
1.

דרכי קיום של יום הזכרוןביום הזכרון תהא בכל רחבי המדינה דומיה של שתי דקות בהן תשבות כל עבודה ותיפסק כל תנועה בדרכים; יקויימו אזכרות, עצרות עם, וטכסי התייחדות במחנות הצבא ובמוסדות החינוך; הדגלים על הבנינים הציבוריים יורדו לחצי התורן; תכניות השידורים ברדיו יביעו את יחודו של היום, ובבתי השעשועים יעלו אך נושאים ההולמים את רוחו.
2.

עינוגים ובתי קפהביום הזכרון לא יקויימו עינוגים ציבוריים ובערב יום הזכרון יהיו גם בתי
הקפה סגורים.
2.א.
העובר על סעיף 2א, דינו - קנס.
2.ב.
בחוק זה, "שעשוע" - כמשמעותו של "שעשוע ציבורי" בפקודת השעשועים
הציבוריים, 1935.
2.ג.

הוראות לקיום יום הזכרוןהשר שיוסמך לכך על ידי הממשלה יתקין, בהתייעצות עם רשות הזכרון
יד ושם, הוראות לקיום יום הזכרון בהתאם לחוק זה.
3.

דוד בן - גוריון
ראש הממשלה

   

יצחק בן - צבי
נשיא המדינהחוק איסור הכחשת השואה, תשמ"ו - 1986
הגדרות
בחוק זה, "פשע כלפי העם היהודי" ו"פשע כלפי האנושות" - כמשמעותם
בחוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, תש"י - 1950.
1.
איסור הכחשת השואה
המפרסם, בכתב או בעל פה, דברים המכחישים את המעשים שבוצעו בתקופת השלטון הנאצי ושהם פשעים כלפי העם היהודי או פשעים כלפי האנושות, או ממעיטים את ממדיהם, בכוונה להגן על מבצעי הפשעים הללו או להביע להם אהדה או הזדהות, דינו - מאסר חמש שנים. 2.
איסור פרסום אהדה לפשעי הנאצים
המפרסם, בכתב או בעל פה, דברים של שבח, אהדה או הזדהות למעשים שנעשו בתקופת השלטון הנאצי ושהם פשעים כלפי העם היהודי או פשעים כלפי האנושות, דינו - מאסר חמש שנים.
3.
פרסום מותר
פרסום דין וחשבון נכון והוגן על פרסום האסור לפי חוק זה לא יראו כעבירה לפי חוק זה, ובלבד שלא נעשה מתוך כוונה להביע אהדה או הזדהות עם מבצעי הפשעים כלפי העם היהודי או כלפי האנושות. 4.
הגשת אישום
כתב אישום על עבירות לפי חוק זה לא יוגש אלא בידי היועץ המשפטי לממשלה או בהסכמתו. 5.

יצחק מודעי
שר המשפטים
שמעון פרס
ראש הממשלה
חיים הרצוג
שיא המדינה

חזרה לאתר זולו