נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון פיצויי נזיקין תאונת דרכים - תחשיב נזק נזק ממוני / לא ממוני
כאב וסבל לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה-1975/ תקנות לנפגעי תאונות דרכים. כולל עריכת תחשיב הנזק עבור הפסד השתכרות עבר + נזק לא ממוני
 
תיק תביעה
שם פרטי ושם משפחה של הנפגע/ת
מספר זהות
מין הנפגע/ת
 
תאריך לידה של הנפגע
תאריך האירוע / התאונה
מועד הגשת התביעה / מועד הערכה / מועד השיערוך
 
בסיס נתוני שכר חודשי לצורך חישוב נזקי השתכרות עבר ונזקי השתכרות עתידית
שכר חודשי ברוטו לפני התאונה
באין נתונים יוקלד השכר הממוצע במשק
שכר ברוטו לאחר התאונה
השכר הממוצע במשק למשרת שכיר
סטטוס
נקודות זיכוי נוספות: מזונות, חד הורי וכו
 
אי כושר / ימי אישפוז / אובדן השתכרות עבר
ימי אישפוז
מספר חודשי אובדן שכר מלא / אי כושר מלא
מספר חודשי אובדן שכר חלקי
 
אחוזי נכות צמיתה
נכות צמיתה / נכות קבועה א
נכות צמיתה / נכות קבועה ב
נכות רפואית קודמת
מולדת או שאינה קשורה לתאונה
במקרה של ריבוי נכויות ניתן להעזר במחשבון נכות משוקללת
 
ריבית שנתית להיוון בתאונות דרכים 3%
ריבית שנתית להיוון
 
הוצאות מיוחדות
טיפול פיזיוטרפיה
למשל: מצב של ריתוק למיטה בבית
טיפול רפואי אחר
הוצאות מיוחדות אחרות
הוצאות נסיעה / הוצאות עזרת צד ג
 
ניכויים
גימלת מל"ל
שכר טרחת עד מומחה
ניכויים אחרים
דברי הסבר: תחשיב הנזק עבור הפסד השתכרות עבר + כאב וסבל

חישוב המס מותאם לשנת המס  2023
אחוז ריבית שנתית - מקדם היוון מתואם לפי הפסיקה הינו 3% שנתי
המחשבון מחשב את הפרמטרים הבאים: תחשיב בסיס השכר לפיצוי בניכוי מס הכנסה, שיעור המס השולי, נקודות זיכוי. במקרים הנדרשים יוצג השכר המקסימלי המותר לשיערוך הפיצוי - עבור נפגע תאונת דרכים תושב חו"ל אפשר לבחור בסטטוס ללא מס - ואז החישוב יתבצע עבור חישוב הסכום שהוקלד ללא התחשבות במדרגות מס הכנסה. בתחשיב אובדן השתכרות עבר יוצג סך הפסדי העבר בגין אי כושר מלא נומינלי ומשוערך, אובדן שכר חלקי נומינלי ומשוערך וסה"כ אובדן שכר עבר. חישוב פיצוי כאב וסבל, פיצוי בגין ימי אישפוז, הצמדה וריבית לפי דין. המחשבון מחשב באופן אוטומטי נכות משוקללת , תחשיב הוצאות מיוחדות ותחשיב ניכויים וכמובן סיכום תחשיב הנזק הכולל ניכויים וללא ניכויים. בנתוני היסוד יופיעו מדדי המחירים לפי התאריכים הרלוונטים.

מחשבונים רלוונטים - ארגז כלים לעבודת בית משפט / עו"ד / שופט נזיקיסט

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.