נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון פיצויים - תחשיב הנזק אובדן השתכרות עתיד
ללא מגבלות תקנות לנפגעי תאונות דרכים - פלת"ד
 
תיק תביעה
שם פרטי ושם משפחה של הנפגע/ת
מספר זהות
מין הנפגע/ת
 
תאריך לידה של הנפגע
תאריך האירוע
מועד הגשת התביעה / מועד השיערוך
 
בסיס נתוני שכר חודשי לצורך חישוב נזקי השתכרות עתידית
שכר חודשי ברוטו לפני הארוע
באין נתונים יוקלד השכר הממוצע במשק
שכר חודשי ברוטו לאחר הארוע
סטטוס
נקודות זיכוי נוספות: מזונות, חד הורי וכו
 
תנאים סוציאלים - קרן השתלמות , קרן פנסיה - גמל , קרן סיום יחסי עובד מעביד
אם מדובר בעצמאי יש לבחור 0% בכל זכות סוציאלית - קרן השתלמות, פנסיה, פיצויים
אחוז הפרשה מהשכר בגין קרן השתלמות
חלק המעסיק
אחוז הפרשה בגין קרן פנסיה
קופת גמל / ביטוח מנהלים - חלק המעסיק
אחוז הפרשה מעסיק לסיום יחסי עובד מעביד
הפרשה לפיצויי פיטורין מעסיק
 
גיל פרישה ופנסיה - תוחלת חיים
גיל פרישה
תוחלת חיים
 
אחוזי נכות צמיתה / נכות קבועה
הקלד כאן נכויות הקשורות לארוע
אחוזי הנכות תיאור הנכות הקשורה לארוע
 
הקלד כאן נכויות שאינן קשורות לארוע / לתאונה / נכות רפואית קודמת / נכות מולדת
אחוזי הנכות תיאור הנכות שאינה קשורה
במקרה של ריבוי נכויות ניתן להעזר במחשבון נכות משוקללת
 
ריבית שנתית להיוון בפסיקת תאונות דרכים 3%
ריבית שנתית להיוון
 
הוצאות גלובליות
טיפול פיזיוטרפיה
למשל: מצב של ריתוק למיטה בבית
טיפול רפואי אחר
רכישת רכב מיוחד
כסאות גלגלים/עזרי ניידות
הוצאות עזרת צד ג
הוצאות מיוחדות אחרות
 
הוצאות חודשיות צפויות לעתיד - כולל חישוב היוון אוטומטי
הוצאות חודשיות - רפואיות
הוצאות חודשיות - נסיעות
הוצאות חודשיות - ניקיון
הוצאות חודשיות עזרת צד ג
 
ניכויים
גימלת מל"ל
שכר טרחת עדים מומחים
ניכויים אחרים
דברי הסבר: אובדן השתכרות עתיד, חישוב פיצויי נזיקין לנפגעים שלא במסגרת תאונות דרכים

חישוב המס מותאם לשנת המס  2023
יש לשים לב! מחשבון זה מחשב אובדן שכר עתיד ללא מגבלות תקנות הפלת"ד , בכדי לקבל תוצאות - הפסד שכר עתיד המתחשבות בתקרת השכר המקסימלי המותר לפיצוי לפי הפלת"ד יש להשתמש במחשבון נזיקין - פלת"ד. בתוצאות החישוב יוצגו פרמטרים הבאים: תחשיב בסיס השכר לפיצוי בניכוי מס הכנסה, שיעור המס השולי, נקודות זיכוי. עבור תושב חו"ל ניתן לבחור בסטטוס ללא מס בנקודות זיכוי - ואז החישוב יתבצע עבור חישוב הסכום שהוקלד ללא התחשבות במדרגות מס הכנסה. תחשיב מפורט אובדן שכר עתיד בין הנתונים יוצגו: מקדם היוון לשכר, הפסד שכר חודשי הפסדי שכר עתיד מהוון, הפסד קרן השתלמות מהוון עד ולפי התקרה המותרת בפקודת מס הכנסה, הפסד פנסיה הפרשת מעסיק בשכר גבוה תוצג תקרה חודשית פטורה ממס להפרשות סיום יחסי עובד מעביד, סכום ניכוי המס לפי מס שולי, גובה הפסד מקסימלי חודשי פטור ממס לקרן פיצויים, סך הפסד פיצויים מהוון וסך הפיצוי הנובע מאובדן שכר עתידי מהוון.

מחשבונים רלוונטים - ארגז כלים לעבודת בית משפט / עו"ד / שופט נזיקיסט

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.