נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
ניסוח כתב תביעה אוטומטי - עובד נגד מעסיק
מחולל כתב תביעה לתשלום פיצויי זכויות עובדים - דיני עבודה - כולל חישוב אוטומטי של סכום פיצויי פיטורים, דמי הודעה מוקדמת, פדיון ימי חופשה ועוד. פלט מנוסח, ערוך ומאורגן בפורמט כתב תביעה המוכן להדפסה והגשה בבית הדין לעבודה עבור עו"ד מייצג. למחולל כתב תביעה אוטומטי כולל שמירת נתונים - לחץ כאן
 
מספר תיק   בבית הדין האזורי לעבודה ב
 
פרטי התובע
מין תפקיד ת.ז. שם פרטי שם משפחה
פרטי מייצג התובע/ ב"כ עוה"ד
עו"ד מייצג ימלא את פרטיו - אם העו"ד רק עורך את כתב התביעה להשאיר את פרטי העו"ד ריקים
  שם המשרד   שם פרטי עו"ד שם משפחה עו"ד
 
באם עו"ד מייצג יש למלא את כתובת העו"ד - לייצוג עצמי ללא עו"ד למלא את כתובת התובע
  מיקוד מס רחוב עיר
 
  דואר אלקטרוני פקס נייד טלפון
 
פרטי הנתבע
סוג מעסיק ת.ז./ע.מ/ח.פ שם המעסיק / שם החברה
המען בו בוצעה העבודה - לצורך סמכות מקומית - שים לב! המען להמצאת כתב התביעה בהמשך
תחום פעילות עסק הנתבע - בקצרה
כתובת מייצג הנתבע/ ב"כ עוה"ד או כתובת המעסיק למסירת כתב התביעה
באם המעסיק מיוצג יש למלא את פרטי העו"ד שלו - באם לאו או לא ידוע יש להשאיר ריק
שם המשרד   שם פרטי שם משפחה
 
באם המעסיק מיוצג יש למלא את כתובת העו"ד שלו - באם לאו יש למלא את כתובת המעסיק
מיקוד מס רחוב עיר
דואר אלקטרוני פקס נייד טלפון
נימוקי התביעה - בקצרה
סיבת הפסקת העבודה - התפטרות בדין מפוטר/פיטורים לפי המפורט להן:
*
באם יש סיבות נוספות עליך לפרט בכתב התביעה, כגון: יחס משפיל, הורדת שכר, פיגור בתשלום שכר
*
*
*
באם נמסר מכתב פיטורים - יש לצרף עותק האם נמסר מכתב פיטורים
תגובת המעסיק - בקצרה
פרטי תשובת המעסיק או תגובתו:
*
*
*
נתוני יסוד ובסיס התביעה
שכר חודשי ברוטו קובע לפיצויים
קביעת שכר חודשי של עובד לפי שעות
קביעת שכר חודשי של עובד לפי ימי עבודה
תאריך תחילת עבודה
תאריך סיום העבודה
אחוז פיצויי פיטורים - פיצויים רגילים/מוגדלים נהוגים
אחוז פיצויים מיוחד לפי הסכם עבודה / בכירים / נוהג
מספר הימים שלא יוכרו לצורך חישוב פיצויי פיטורים
כגון: חל"ת מעבר ל 14 יום, ימי מחלה/תאונה מעבר
ל 30 יום לכל שנה
שכר עבודה שלא שולם
כמשמעותו בסעיף 1 לחוק הגנת השכר תש"ח 1958
אי תשלום שכר עבודה מיום
תביעת זכויות שלא שולמו לעובד - חישובים אלו יבוצעו אוטומטית וינוסחו בכתב התביעה
האם לתבוע פיצויי פיטורים - חישוב אוטומטי מפורט
סכום ששולם על חשבון פיצויי פיטורים
באם יש זכות המערכת תחשב את יתרת סכום הפיצויים
לתשלום באופן אוטומטי ומפורט לרבות הפרשים
האם לתבוע דמי הודעה מוקדמת - חישוב אוטומטי
האם לתבוע פדיון ימי חופשה - חישוב אוטומטי מפורט
האם לתבוע דמי מחלה - חישוב אוטומטי מפורט
מספר ימי מחלה - הזכאות לדמי מחלה מהיום השני ואילך
מספר שעות עבודה ביום
מספר ימי חופשה שנצברו ולא מומשו
שכר עבודה לשעה
תביעת זכויות נוספות שלא שולמו לעובד - החישובים יתבצעו באמצעות המחשבונים ויצורפו כנספחים
תביעת שכר עבודה בגין שעות נוספות שלא שולמו - דמי הבראה - זכויות פנסיה
האם לתבוע זכויות פנסיוניות - קופ"ג/ביטוח מנהלים/פנסיה
סכום זכויות פנסיוניות מהוונות
יש לצרף את נספח חישוב זכויות פנסיה
האם לתבוע זכויות קרן השתלמות
סכום זכויות קה"ל מהוונות
יש לצרף את נספח חישוב זכויות קרן השתלמות
האם לתבוע דמי הבראה
סכום דמי הבראה שלא שולם
יש לצרף את נספח חישוב דמי הבראה
האם לתבוע שכר שעות נוספות
סכום שכר שלא שולם בגין שעות נוספות
העזר במחשבון שעות עבודה נוספות ליום עבודה
ובמחשבון שעות נוספות ריכוז זכויות
צרף כל פלט חישוב מפורט כנספח לכתב התביעה
תביעת זכויות נוספות שלא שולמו לעובד - חישוב עצמי וצרוף פרוט החישובים כנספחים
תביעת בונוס, עמלות , פרמיות חריגות שאינן מרכיב קבוע בשכר
האם לתבוע בונוסים / פרמיות מיוחדות שלא שולמו
סכום הבונוס שהובטח ולא שולם
צרף נספח התומך ומפרט את אופן חישוב הבונוס שהובטח
תביעת מרכיבי שכר נוספים שלא שולמו / פיצויים חריגים
מרכיבי שכר שלא שולמו ו/או לא שולמו במלואם כגון: תוספת יוקר, דמי נסיעות וכדומה
פיצויים חריגים כגון: פיצויים בשל אפליה על רקע מיני, דתי או אחר, הטרדה מינית וכדומה
האם לתבוע פיצויים נוספים / מרכיבי שכר נוספים שלא שולמו
תן כותרת קצרה למרכיבי שכר נוספים / פיצוי נוסף
סכום הפיצויי הנוסף שנתבע
יש לצרף נספח התומך ומפרט את אופן חישוב מרכיבי פיצויים נוספים או חלקם לרבות הסכם עבודה
 
דברי הסבר: כתב תביעה יחסי עובד מעביד - יוגש לבית הדין האזורי לענייני עבודה

המחולל מפיק כתב תביעה באופן אוטומטי מהיר, תוך ריכוז וחישוב זכויות העובד ונועד להקל על עורך הדין בעבודתו במקרים השכיחים של תביעות בגין יחסי עובד מעביד - תביעת פיצויי פיטורין, תביעת דמי הודעה מוקדמת, הלנת שכר וכדומה. היתרון של המחולל בא לידי ביטוי לא רק ע"י ניסוח והפקת כתב תביעה אלא בעיקר בחישוב הסכומים הנתבעים מהמעסיק באופן מפורט ובמצטבר - די בכך כדי לחסוך זמן עבודה משפטי ניכר, מכאן הוא נועד לסייע לעבודה השוטפת של עורכי הדין העוסקים בדיני עבודה. לתביעות השכיחות שמחולל זה כולל את הסעדים הנתבעים ניתן להדפיס את פלט כתב התביעה כמו שהוא ולהגישו בבית משפט בצירוף הנספחים כאמור. לכתב התביעה יש לצרף העתק מכתב דרישת תשלום שנשלח למעסיק טרם הגשת כתב התביעה הכולל את כל הסכומים האמורים ומפורטים בכתב התביעה, העתק מכתב פיטורים באם קיים, העתקי תלושי שכר, פירוט פלט המחשבונים עבור החישובים המורכבים וכן כל העתק מסמך עובדתי התומך בכתב התביעה. יש לציין כי כתב התביעה המופק באופן אוטומטי אינו בגדר יעוץ ואינו בהכרח כולל את כל סוגי עילות התביעה האפשריות, אלא את מרבית העילות הכספיות המהותיות והשכיחות ביותר, לפיכך הינו מיועד לשימוש בעיקר עבור עורכי דין, מחלקות סיוע משפטיות בעלי נסיון בתחום ואחריות השימוש בו ומילוי הפרטים תחול בכל מקרה על העושה בו שימוש. כתב התביעה מייצר באופן אוטומטי עד 51 סעיפים וממספר עד 11 נספחים רלוונטיים (באותיות א-ב) בהתאם לאופן השימוש בו. יש להגישו לבית הדין ב 5 העתקים, 3 ישארו לבית הדין (שופט, נציג מטעם העובדים, נציג מטעם המעסיקים) אחד לצד הנתבע, והאחרון ישאר אצלך עם חותמת נתקבל. רצ"ב קישור לפרטי כתובות, טלפונים ופקסים של בתי הדין האזוריים לענייני עבודה בישראל.
שכר ברוטו קובע לפיצויים - מרכיבי השכר שיובאו בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים בהתאם לחוק ולתקנות הם: שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר מחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית או מקצועית - כל תוספת מעבר לרכיבים האמורים לעיל (קרי: אחזקת רכב, שעות נוספות, בונוסים, משכורת 13, טלפון, נסיעות, משמרות, אש"ל, ביגוד) לא יכללו בחישוב פיצויי הפיטורים. יחד עם זאת יתכן שיראו בתשלומים נוספים כחלק משכר העבודה הרגיל, אם יוכיח העובד כי תשלום מסויים המכונה תוספת, מהווה חלק אינטגרלי משכר העבודה והגדרתו כתוספת הינה כפיקציה בלבד. הווה אומר, אם מדובר בתוספת שהיא בגדר רכיב פיקטיבי אשר למעשה מהווה חלק משכר היסוד, הרי שאז יש לקחת אותה בחשבון לעניין חישוב פיצויי הפיטורים.

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.