נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
יחסי עובד מעביד - פיצויי פטירה
 
שכר ברוטו קובע לפיצויים
 
תאריך תחילת עבודה
 
תאריך סיום עבודה
 


דברי הסבר: פיצויי פטירה - התקרה המקסימלית הפטורה ממס

שכר ברוטו קובע לפיצויים - מרכיבי השכר שיובאו בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים בהתאם לחוק ולתקנות הם: שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר מחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית או מקצועית - כל תוספת מעבר לרכיבים האמורים לעיל (קרי: אחזקת רכב, שעות נוספות, בונוסים, משכורת 13, טלפון, נסיעות, משמרות, אש"ל, ביגוד) לא יכללו בחישוב פיצויי הפיטורים. יחד עם זאת יתכן שיראו בתשלומים נוספים כחלק משכר העבודה הרגיל, אם יוכיח העובד כי תשלום מסויים המכונה תוספת, מהווה חלק אינטגרלי משכר העבודה והגדרתו כתוספת הינה כפיקציה בלבד. הווה אומר, אם מדובר בתוספת שהיא בגדר רכיב פיקטיבי אשר למעשה מהווה חלק משכר היסוד, הרי שאז יש לקחת אותה בחשבון לעניין חישוב פיצויי הפיטורים.

הזכאות לפיצויי פיטורים עקב פטירת עובד מוסדרת בסעיף סעיף 5(א) לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג- 1963, "נפטר עובד, ישלם המעביד לשאיריו פיצויים כאילו פיטר אותו". "שאירים" לענין זה הם: בן זוגו של העובד, לרבות הידוע בציבור כבן-זוגו, וילד של העובד שהוא בגדר תלוי במבוטח לענין גימלאות לפי פרק ג' לחוק הביטוח הלאומי, ובאין בן זוג או ילדים כאמור - ילדים והורים שעיקר פרנסתם היתה על הנפטר וכן אחים ואחיות שגרו בביתו של הנפטר לפחות שנים-עשר חודש לפני פטירתו וכל פרנסתם היתה על הנפטר.

תקרת פטור מיוחדת ממס הכנסה במקרה של פטירת עובד - בסעיף 9(7א)(ב)(1) לפקודת מס הכנסה נקבע כי מענק הון שנתקבל עקב מוות יהיה פטור עד לסכום השווה למשכורת של שני חודשי עבודה לכל שנת עבודה, לפי המשכורת האחרונה. לנציב מס הכנסה סמכות להגדיל את סכום הפטור עד לשיעור של 150% מהמשכורת החודשית, כך שסך הפטור עשוי להגיע עד לגובה 3 משכורות לכל שנת עבודה. בשום מקרה לא יעלה הסכום הפטור על תקרת הפטור המקסימלית האמורה בפקודת מס הכנסה , לכל שנת עבודה, וחלק יחסי מסכום זה בשל עבודה בחלק מהשנה.

שיעור המס המקסימלי על מענק פטירה - שיעור המס המקסימלי לאחר פטירה מוסדר בסעיף 125 לפקודת מס הכנסה לא יעלה שיעור המס עליהם על 40%. לענין זה, הכנסת עבודה לרבות חלק ממענק שנתקבל עקב מוות.
המחשבון מציג את ימי ותק לפי הנתונים הספציפים שהוקלדו לצורך חישוב פיצויי פיטורים - גובה תקרת הפטור לפי שנת המס, הזכאות המקסימלית הפטורה ממס, תקרת המס המקסימלית ספציפית לשכר הקובע לפיצויים, סך מקסימום הפיצוי נטו בגין פיצויי פטירה בניכוי מס הכנסה . המחשבון מעודכן לנתוני מס שפורסמו בשנת 2023 . קיימים מקרים חריגים אשר ישללו חלק או מלוא סכום פיצויי פטירה מהעובד.

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.