מציאת המספר המחשבי של הצבע
Up

Down
Up

Down
Up

Down
RED
GREEN
BLUE
RED
GREEN
BLUE