נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
ניסוח מכתב התראה למעסיק - עובד נגד מעסיק מחולל מכתב התראה נגד מעסיק לתשלום פיצויי זכויות העובד טרם הליכים משפטיים - מחשב אוטומטית סכום פיצויי פיטורים, דמי הודעה מוקדמת, פדיון ימי חופשה ועוד. פלט מנוסח, ערוך ומאורגן בפורמט מכתב התראה המוכן להדפסה ושליחה למעסיק - לייצוג באמצעות עו"ד.
 
פרטי העובד / העובדת
מין תפקיד ת.ז. שם פרטי שם משפחה
פרטי העוה"ד שמייצג את העובד - יש למלא רק אם העובד מיוצג
אם העו"ד רק עורך את המכתב הנדון ואינו מייצג יש להשאיר את פרטי העו"ד ריקים
  שם המשרד   שם פרטי עו"ד שם משפחה עו"ד
 
באם עו"ד מייצג יש למלא את כתובת העו"ד - באם העו"ד רק עורך את מכתב ההתראה (ללא ייצוג העובד בבית הדין) יש למלא את כתובת העובד
  מיקוד מס רחוב עיר
 
  דואר אלקטרוני פקס נייד טלפון
 
פרטי המעסיק
סוג מעסיק ת.ז./ע.מ/ח.פ שם המעסיק / שם החברה
המען בו בוצעה העבודה - לצורך סמכות מקומית - שים לב! המען להמצאת מכתב ההתראה בהמשך
כתובת מייצג הנתבע/ ב"כ עוה"ד או כתובת המעסיק למסירת כתב התביעה
באם המעסיק מיוצג יש למלא את פרטי העו"ד שלו - באם לאו או לא ידוע יש להשאיר ריק
שם המשרד   שם פרטי שם משפחה
 
באם המעסיק מיוצג יש למלא את כתובת העו"ד שלו - באם לאו יש למלא את כתובת המעסיק
מיקוד מס רחוב עיר
דואר אלקטרוני פקס נייד טלפון
נימוקי התביעה - בקצרה
סיבת הפסקת העבודה - התפטרות בדין מפוטר/פיטורים לפי המפורט להן:
*
באם יש סיבות נוספות עליך לפרט בכתב התביעה, כגון: יחס משפיל, הורדת שכר, פיגור בתשלום שכר
*
*
*
באם נמסר מכתב פיטורים - יש לצרף עותק האם נמסר מכתב פיטורים
נתוני יסוד ובסיס דרישת העובד
שכר חודשי ברוטו קובע לפיצויים
קביעת שכר חודשי של עובד לפי שעות
קביעת שכר חודשי של עובד לפי ימי עבודה
תאריך תחילת עבודה
תאריך סיום העבודה
אחוז פיצויי פיטורים - פיצויים רגילים/מוגדלים נהוגים
אחוז פיצויים מיוחד לפי הסכם עבודה / בכירים / נוהג
מספר הימים שלא יוכרו לצורך חישוב פיצויי פיטורים
כגון: חל"ת מעבר ל 14 יום, ימי מחלה/תאונה מעבר
ל 30 יום לכל שנה
שכר עבודה שלא שולם
כמשמעותו בסעיף 1 לחוק הגנת השכר תש"ח 1958
אי תשלום שכר עבודה מיום
תביעת זכויות שלא שולמו לעובד - חישובים אלו יפורטו אוטומטית וינוסחו במכתב ההתראה
האם לתבוע פיצויי פיטורים - חישוב אוטומטי מפורט
סכום ששולם על חשבון פיצויי פיטורים
באם יש זכות המערכת תחשב את יתרת סכום הפיצויים
לתשלום באופן אוטומטי ומפורט לרבות הפרשים
האם לתבוע דמי הודעה מוקדמת - חישוב אוטומטי
האם לתבוע פדיון ימי חופשה - חישוב אוטומטי מפורט
האם לתבוע דמי מחלה - חישוב אוטומטי מפורט
מספר ימי מחלה - הזכאות לדמי מחלה מהיום השני ואילך
מספר שעות עבודה ביום
מספר ימי חופשה שנצברו ולא מומשו
שכר עבודה לשעה
תביעת זכויות נוספות שלא שולמו לעובד - החישובים יתבצעו באמצעות המחשבונים ויצורפו כנספחים
יש לצרף כל פלט חישוב מפורט כנספח לכתב התביעה
תביעת שכר עבודה בגין שעות נוספות שלא שולמו - דמי הבראה - זכויות פנסיה
האם לתבוע זכויות פנסיוניות - קופ"ג/ביטוח מנהלים/פנסיה
סכום זכויות פנסיוניות מהוונות
יש לצרף את נספח חישוב זכויות פנסיה
האם לתבוע זכויות קרן השתלמות
סכום זכויות קה"ל מהוונות
יש לצרף את נספח חישוב זכויות קרן השתלמות
האם לתבוע דמי הבראה
סכום דמי הבראה שלא שולם
יש לצרף את נספח חישוב דמי הבראה
האם לתבוע שכר שעות נוספות
סכום שכר שלא שולם בגין שעות נוספות
העזר במחשבון שעות עבודה נוספות ליום עבודה
ובמחשבון שעות נוספות ריכוז זכויות
האם לתבוע דמי נסיעות
סכום שכר שלא שולם בגין דמי נסיעה
האם לתבוע דמי חגים
סכום שכר שלא שולם בגין דמי חגים
האם לתבוע ביגוד
סכום שכר שלא שולם בגין ביגוד
תביעת זכויות נוספות שלא שולמו לעובד - חישוב עצמי וצרוף פרוט החישובים כנספחים
תביעת בונוס, עמלות , פרמיות חריגות שאינן מרכיב קבוע בשכר
האם לתבוע בונוסים / פרמיות מיוחדות שלא שולמו
סכום הבונוס שהובטח ולא שולם
צרף נספח התומך ומפרט את אופן חישוב הבונוס שהובטח
תביעת מרכיבי שכר נוספים שלא שולמו / פיצויים חריגים
מרכיבי שכר שלא שולמו ו/או לא שולמו במלואם כגון: תוספת יוקר, דמי נסיעות וכדומה
פיצויים חריגים כגון: פיצויים בשל אפליה על רקע מיני, דתי או אחר, הטרדה מינית וכדומה
האם לתבוע פיצויים נוספים / מרכיבי שכר נוספים שלא שולמו
תן כותרת קצרה למרכיבי שכר נוספים / פיצוי נוסף
סכום הפיצויי הנוסף שנתבע
יש לצרף נספח התומך ומפרט את אופן חישוב מרכיבי פיצויים נוספים או חלקם לרבות הסכם עבודה
 
ימי התראה לתשלום
מספר ימי התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים
שכר טרחת עורך דין בגין מכתב ההתראה
שכר טרחת עו"ד - יתאפשר רק במקרה שמולאו פרטי עורך הדין
 
דברי הסבר: מכתב התראה נגד המעסיק

המחולל מפיק מכתב התראה מפורט נגד המעסיק באופן אוטומטי מהיר, תוך ריכוז וחישוב זכויות כספיות של העובד ונועד להקל על עורך הדין בעבודתו במקרים השכיחים של תביעות בגין יחסי עובד מעביד - תביעת פיצויי פיטורין, תביעת דמי הודעה מוקדמת, הלנת שכר וכדומה. היתרון של המחולל בא לידי ביטוי לא רק ע"י ניסוח והפקת מכתב ההתראה אלא בעיקר בחישוב הסכומים הנתבעים מהמעסיק באופן מפורט ובמצטבר - די בכך כדי לחסוך זמן עבודה משפטי ניכר, מכאן הוא נועד לסייע לעבודה השוטפת של עורכי הדין העוסקים בדיני עבודה. לתביעות השכיחות שמחולל זה כולל את הסעדים הנתבעים ניתן להדפיס את פלט מכתב ההתראה כמו שהוא ולהגישו למעסיק.
באם המעסיק לא נענה לדרישות העובד על פי דין אשר צויינו במכתב ההתראה, ניתן להפיק באופן דומה גם את כתב התביעה עצמו. לכתב התביעה יש לצרף העתק מכתב דרישת תשלום שנשלח למעסיק טרם הגשת כתב התביעה הכולל את כל הסכומים האמורים ומפורטים בכתב התביעה, העתק מכתב פיטורים באם קיים, העתקי תלושי שכר, פירוט פלט המחשבונים עבור החישובים המורכבים וכן כל העתק מסמך עובדתי התומך בכתב התביעה. יש לציין כי כתב התביעה המופק באופן אוטומטי אינו בגדר יעוץ ואינו בהכרח כולל את כל סוגי עילות התביעה האפשריות, אלא את מרבית העילות הכספיות המהותיות והשכיחות ביותר, לפיכך הינו מיועד לשימוש בעיקר עבור עורכי דין, מחלקות סיוע משפטיות בעלי נסיון בתחום ואחריות השימוש בו ומילוי הפרטים תחול בכל מקרה על העושה בו שימוש.
שכר ברוטו קובע לפיצויים - מרכיבי השכר שיובאו בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים בהתאם לחוק ולתקנות הם: שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר מחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית או מקצועית - כל תוספת מעבר לרכיבים האמורים לעיל (קרי: אחזקת רכב, שעות נוספות, בונוסים, משכורת 13, טלפון, נסיעות, משמרות, אש"ל, ביגוד) לא יכללו בחישוב פיצויי הפיטורים. יחד עם זאת יתכן שיראו בתשלומים נוספים כחלק משכר העבודה הרגיל, אם יוכיח העובד כי תשלום מסויים המכונה תוספת, מהווה חלק אינטגרלי משכר העבודה והגדרתו כתוספת הינה כפיקציה בלבד. הווה אומר, אם מדובר בתוספת שהיא בגדר רכיב פיקטיבי אשר למעשה מהווה חלק משכר היסוד, הרי שאז יש לקחת אותה בחשבון לעניין חישוב פיצויי הפיטורים.

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.