דוגמת הסכם מכר לרכב שנערך ב___________ ביום _______________

 

בין 1.  ______________ ת.ז. / ח.פ  ____________

 1. ______________  ת.ז. / ח.פ ____________

    כתובת ______________________ טל____________

    (להלן שניהם ביחד ולחוד "המוכר")                                                                מצד אחד

 

לבין 1.  ______________  ת.ז. / ח.פ  ____________

 1. ______________  ת.ז. / ח.פ  ____________

    כתובת ______________________ טל  ____________

    (להלן שניהם ביחד ולחוד "הקונה")                                                                 מצד שני

 

הואיל והמוכר מצהיר ומאשר כי הנו המחזיק ובעל מלוא הזכויות ברכב   מדגם ________________

          מספר רישוי ______________ צבע _____   שנת יצור________ נפח מנוע __________

         סמ"ק __________   הכולל את האביזרים הבאים: _____________________________

         (להלן: "הרכב" )

והואיל והמוכר מצהיר כי הרכב הנ"ל נקי מכל שיעבוד ו/או חוב ו/או עיקול ו/או זכויות אחרות כלשהן לצד ג'.

והואיל והמוכר מצהיר כי אין מניעה כלשהי להעברת זכויותיו ברכב לקונה בכפיפות לאמור בהסכם זה.    

והואיל והמוכר מצהיר בזאת כי הרכב לא עבר כל תאונה.

והואיל והקונה מצהיר כי ראה את הרכב, בדק אותו לרבות במכון בדיקה ומצא אותו מתאים לצרכיו מכל

          הבחינות ומוכן לרוכשו מאת המוכר.

והואיל והמוכר הציע לקונה לרכוש ממנו את כל זכויותיו ברכב והקונה הסכים לכך בכפיפות לאמור להלן

 

לפיכך באו הצדדים לידי הסכם כדלקמן:

 

 1. המבוא להסכם זה על הצהרותיו והתחייבויותיו שבו מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם עצמו.
 1. המוכר מוכר בזה לקונה את כל זכויותיו ברכב והקונה קונה בזה מאת המוכר את כל הזכויות ברכב

    והמוכר מתחייב למסור את הרכב במצבו כפי שהוא ביום חתימת הסכם זה.

 1. המוכר מצהיר בזאת שהרכב הוא יד _________ ולא היה בידי בעלים אחרים מלבד האמור בסעיף זה.
 1. המוכר מצהיר שהרכב עבר ___________ ק"מ , כפי שמדד מד הקילומטר הקבוע ברכב שהיה תקין

    כל העת, ולא נעשה כל ניסיון לשנות את מד הקילומטר.

 1. המוכר מצהיר ומתחייב לשלם את כל הקנסות, האגרות והמסים שנוצרו וחלים על הרכב ו/או השימוש בו

     עד מועד מסירתו לקונה.

 1. הקונה מצהיר שהוא מקבל הרכב כמצבו ביום הרכישה, לאחר בדיקה ובכפוף להצהרות המוכר בהסכם

  זה, הקונה  מוותר על כל טענת פגם לרבות טענת מום נסתר כלשהו, באשר למצבו המכאני והחיצוני של הרכב.

 1. כל המסים, האגרות והתשלומים - מכל סוג שהוא - החלים על הרכב ו/או השימוש בו מרגע מסירתו

    לקונה יחולו על הקונה.

 1. הצדדים מסכימים בזאת כי מחיר הרכב יהיה בסך כולל של ____________ ₪

    ( במילים ______________________________  שקלים חדשים ) שישולמו למוכר, כדלהלן:

8א. סכום של      ______________    ש"ח (          _______________    שקלים חדשים)

    ישולם במקדמה בעת חתימת ההסכם. חתימת ה"מוכר" מהווה אישור לקבלתו.

8ב. היתרה בסך         ___________   ש"ח (    ________________        שקלים חדשים) תשולם

    בהמחאה בנקאית או   במזומן ביום ___________ , במעמד העברת בעלות הרכב על שם הקונה

   ומסירתו לקונה כשהרכב  במצב זהה למצבו ביום חתימת ההסכם.

8ג. במידה ומרגע חתימה על הסכם זה ועד לרגע העברת הבעלות על הרכב ומסירתו לקונה עבר הרכב 

   תאונה ו/או ניזוק בדרך כלשהי כאשר היה ברשות המוכר, רשאי הקונה לבטל הסכם זה ולקבל את מלוא

    סכום המקדמה ששילם בחזרה.

 1. מוסכם כי העברת הבעלות תתבצע ביום ____________ ב _________________
 1. דמי העברת הבעלות יתחלקו בחלקים שווים בין הקונה למוכר.
 1. במידה ואחד הצדדים ייסוג מהסכם זה ישלם לצד השני פיצויים מוסכמים מראש בסך של
  ______________   ש"ח ( במילים: ___________________________שקלים חדשים).

 2. במידה והמוכר ו/או הקונה הינו חברה/תאגיד מצהירים החותמים כי הינם בעלי זכות חתימה וחתימתם

    מחייבת את החברה/התאגיד.

 1. כל צד רשאי לשלם תשלום החל על מי מהצדדים בחוזה זה  ולדרוש מהצד החייב בתשלום את השבתו

     המיידית.  צד שיפר חוזה זה הפרה יסודית ישלם למשנהו פיצוי קבוע מוערך ומוסכם  מראש בגין הפרה

    זו בשיעור של    __________       ש"ח.

 1. על אף כל האמור לעיל, במידה ונימצא בבדיקה של מכון מוסמך כי הרכב עבר תאונה, הסכם זה בטל ומבוטל
  ומוכר הרכב מתחייב להחזיר לקונה 50% מעלות הבדיקה וכל סכום שהקונה שילם למוכר על חשבון הסכם זה
  תוך יום עסקים אחד מיום הבדיקה.
  באם לא יעשה כן ישא המוכר בעלות מלאה של הבדיקה בתוספת 200ש"ח לכל יום איחור בתשלום.

 

ולראיה כי הצדדים הבינו והסכימו על האמור בחוזה ופעלו בהתאם לכך באו על החתום

 

___________________                                             ________________________

  המוכר                                                                                                        הקונה

שם:                                                                            שם:

 

דוגמת ההסכם נערכה על ידי עו"ד שרון טל   אין לראות בדוגמת הסכם זה יעוץ משפטי.